Biosafe tarjoaa erityisanalytiikkaa

Elintarviketieteiden Seuran (ETS) uusi kannattajajäsen Biological Safety Solutions Ltd, Biosafe, tarjoaa mikrobiologian, toksikologian ja molekyylibiologian tutkimuspalveluja ja konsultointeja.

Yritys on perustettu vuonna 2014 täyttämään lähinnä EU-lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia selvittää tuotteiden turvallisuus ennen myyntiluvan myöntämistä. Keskeisiä liiketoiminta-alueita ovat rehun lisäaineet, entsyymit, elintarvikemikrobit, biopestisidit ja elintarvikepakkausmateriaalit, mutta asiakkaina on ollut myös muun muassa kosmetiikka- ja lääkealan yrityksiä.

Biosafe on hyvin asiantuntijavaltainen, sillä lähes puolet henkilöstöstä on tohtoreita.

− Vahvuutemme on nimenomaan laajojen aineistojen käsittelyssä ja tulkinnassa sekä tulosten jalostamisessa selkeiksi raporteiksi. Tieteellinen osaaminen korostuu myös, kun etsitään keinoja hyvinkin erilaisten näytteiden luotettavaan analysointiin. Emme kilpaile rutiinianalytiikassa, vaan tarvittaessa ostamme ne palvelut, kertovat tieteellinen johtaja, professori Atte von Wright ja tieteellinen asiantuntija, professori Sirpa Kärenlampi.

Biosafen hiljakkoin järjestetty joukkorahoituskampanja sujui hyvin: yritys saavutti osakeannissa tavoitteensa ja keräsi kasvuun tarvittavan osakepääoman.

− Saimme lähes 150 uutta osakkeenomistajaa. Laaja suomalainen omistus on meille erinomainen kannustin. Olemme hyvässä kasvuvaiheessa. Tavoitteena on nostaa liikevaihto noin viiteen miljoonaan euroon vuoteen 2023 mennessä. Tämän toteuttamiseksi tarvitsimme uutta pääomaa.

Asiakkaita yli 20 maassa

Viennin osuus Biosafen liikevaihdosta on noin 90 prosenttia. Asiakkaita on yli 20 maasta, pienistä yrityksistä suuriin globaaleihin toimijoihin. Tärkein vientialue on Eurooppa, mutta Intia, Kiina ja Yhdysvallat kasvattavat tasaisesti osuuttaan. Kansainväliset asiakkaat ovat pääsääntöisesti rehun lisäaineiden ja elintarvike-entsyymien tuottajia. Euroopan komissio on hyväksynyt monia tuotteita, joiden turvallisuutta Biosafe on selvittänyt.

− Esimerkkinä asiakkaiden tarvitsemista palveluista on tuotanto-organismista vaadittava koko genomin kattava DNA-sekvenssi, josta analysoidaan mahdolliset toksiini- ja antibioottiresistenssigeenit ja virulenssitekijät. Lisäksi varmistetaan, ettei mikrobista löydy epätavallista antibioottiresistenssiä tai toksiinien tuottoa. Geneettisesti muunnetuilla organismeilla tuotetuista lisäaineista varmistetaan, ettei lopputuotteissa ole tuotanto-organismia tai DNA:ta, kertovat laboratorionjohtaja Jouni Heikkinen ja tutkimuspäällikkö Pauliina Halimaa.

Biosafe osallistuu lisäksi yhä useammin yritysten tuotekehitykseen seulomalla mikro-organismien joukosta lupaavia ehdokkaita.

Kotimaan asiakkaiden kirjo on moninainen. Tällä hetkellä pakkausteollisuus ja biotalouden spin off -yritykset ovat suurin ryhmä. Tuoteturvallisuus on ensisijaisena tarpeena myös kotimaan asiakkailla.

Kierrätyslannoitteissa huolenaiheita

Rehun lisäaineen hyväksyminen on EU:ssa tarkasti säädelty prosessi, jossa markkinoille saattajan tulee selvittää tuotteen turvallisuus kohde-eläimille, kuluttajille, työntekijöille ja ympäristölle.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on laatinut ohjeistot vaadittavista tutkimuksista, ja sen asiantuntijat myös arvioivat nämä tutkimukset. Euroopan komissio myöntää myyntiluvan vain turvallisiksi todetuille tuotteille.

Kierrätyslannoitteisiin ja erityisesti yhdyskuntajätteisiin liittyy useita huolenaiheita. Näitä ovat erityisesti kemialliset epäpuhtaudet kuten raskasmetallit ja mikrobiologiset riskit kuten samanaikaisesti monille antibiooteille resistentit bakteerit. Nykyinen EU-lainsäädäntö ei huomioi näitä riskejä riittävästi, koska pääpaino on ollut kivennäislannoitteissa.

− Valmisteilla oleva lannoiteasetus pyrkii edistämään erityisesti talousjätteen lannoitekäyttöä ja luomaan tällaisille lannoitteille turvallisuuskriteerit. Asetuksen valmistelu on loppusuoralla. Kun se tulee voimaan, saadaan aikanaan käytännön kokemuksia sen soveltuvuudesta ja toimivuudesta esimerkiksi Suomen olosuhteissa, Atte von Wright selventää.

Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus puolestaan kohdentaa valvontaa sinne, missä riskit ovat suurimmat. Jos se vapauttaa valvontaresursseja oikeisiin kohteisiin, pitäisi turvallisuuden parantua.

Lainsäädännössä huomioidaan entistä tarkemmin muun muassa elintarviketoimijan luotettavuus sekä uudet elintarvikkeet ja markkinointikanavat.

− Viranomaisten välinen tiedonkulku helpottuu, jolloin lainvastainen toiminta havaitaan helpommin. Viranomaisilla pitäisi olla tilanne entistä paremmin hallinnassa.

Tutkimus perustuu yhteistyöhön

Biosafen kannalta järkevin tapa on toimia yhteistyössä yliopistojen ja muiden tutkimusyhteisöjen kanssa. Kun tutkimusrahoituksen saaminen useimmiten edellyttää yritysyhteistyötä, Biosafen kumppanuus parantaa mahdollisuuksia myönteiseen ratkaisuun.

− ETS on elintarvikealan toimijoiden merkittävin yhdysside. Kehittyvä Elintarvike -lehti käsittelee monia yritystämme kiinnostavia asioita ja trendejä ja toimii hyvänä tiedotus- ja julkaisukanavana molempiin suuntiin, kiteyttävät Biosafen tutkimusammattilaiset.

Heidän mielestään ETS:n ison maantieteellisen kattavuuden vuoksi Kehittyvä Elintarvike on foorumi, joka pystyy tavoittamaan kaikki alasta kiinnostuneet.

− Siksi sen tason säilyttäminen ja edelleen kehittäminen ovat erityisen tärkeitä. Lehti voisi kenties vieläkin tehokkaammin täyttää aukon vastaavien ammattilehtien ja Tiede-lehden välillä.


Mikä yhtiö?

  • Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy on sopimustutkimusorganisaatio, joka tarjoaa solu- ja molekyylibiologiaan, mikrobiologiaan ja erilaisiin bioteknologisiin menetelmiin perustuvia palveluja ja konsultointeja tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi tuotekehityksen eri vaiheissa.
  • Yrityksen palveluviennin perusta on korkeatasoinen tieteellinen osaaminen mikrobiologiassa, bioinformatiikassa, toksikologiassa, solubiologiassa ja geeniteknologiassa.
  • Yhtiössä on vahvaa osaamista myös rehujen ja elintarvikkeiden kaupallistamisprosessista ja T&K-toiminnasta, kansainvälisen palveluliiketoiminnan osaamista sekä kyky yhdistää avainteknologia- ja liiketalousosaaminen lisäarvoa tuottavaksi palveluksi.
  • Keskeisiä menestystekijöitä ovat palvelujen saatavuus, luotettavuus ja sovitussa aikataulussa pysyminen.