Läpinäkyvyys ja luottamus ratkaisevat solumaatalouden tulevaisuuden

Solumaatalous on kuluttajille vielä vierasta, mutta asenteet sitä kohtaan ovat melko positiivisia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on mukana EIT Food -innovaatioverkoston rahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena on kasvattaa kuluttajien luottamusta ruokaketjuun erilaisten Trust Initiatives 2022 -aloitteiden avulla. VTT:n on vastannut hankkeessa tutkimusprojektista, jossa haastateltiin suomalaisia solumaatalouden startup-yrityksiä ja toteutettiin aihetta käsittelevä kuluttajakysely.

Kestävä kehitys on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavista megatrendeistä. Kuluttajat arvostavat brändejä, jotka toimivat johdonmukaisesti ja merkityksellisesti paremman maailman puolesta. Kuluttajat odottavatkin yritysten olevan kestävässä muutoksessa aktiivisesti mukana. Myös kestävästi valmistetut tuotteet kiinnostavat.

Ruuantuotannon näkökulmasta kestävyys ei ole ainoastaan kuluttajatrendi, vaan välttämättömyys. Jotta maapallon kasvava väestö pystytään tulevaisuudessakin ruokkimaan, uusia teknologioita tarvitaan perinteisen maanviljelyksen rinnalle. Solumaatalous tulee olemaan tässä merkittävässä roolissa.

Kuluttajat suhtautuvat luottavaisesti solumaatalouteen

Vaikka solumaatalouden tuotteita on jo tarjolla ruokakaupoissa ja ravintoloissa, aihe ei ole kuluttajille vielä tuttu. Solumaatalouteen liittyvässä Suomessa toteutetussa kyselyssä (n=161) kävi ilmi, että 90 prosenttia vastaajista ei tiennyt, että Quorn on solumaatalouden keinoin tuotettu elintarvike.


Solumaatalous tarkoittaa ruoka-aineiden tuottamista mikrobeja, eläin- tai kasvisoluja hyödyntämällä. Ruuaksi hyödynnettävää solukkoa tai tiettyä ainesosaa, kuten proteiinia tai rasvoja, tuotetaan bioreaktorissa, jolloin tuotantoprosessi on täysin riippumaton ympäristöolosuhteista.


Kuluttajien asenne solumaataloutta kohtaan oli kuitenkin positiivinen ja luottavainen. Jopa 67 prosenttia vastaajista oli halukkaita syömään kasvisoluviljelmiä ja 30 prosenttia kertoi voivansa ehkä maistaa. Ainoastaan 3 prosenttia kieltäytyisi kokeilemasta niitä.

Vastaajista yli puolet (53 %) arvioi, että alle kymmenen vuoden kuluttua markkinoilla on useita elintarvikkeita, jotka on tuotettu solumaatalouden keinoin, ja lähes 90 prosenttia oli sitä mieltä, että aikaa tähän kuluisi maksimissaan 15 vuotta. Nämä tutkimustiedot täydentyvät loppuvuodesta eurooppalaisen kyselyn tuloksilla.

Läpinäkyvyys ohjaa solumaatalousyritysten toimintaa

Suomessa on vahvaa solumaatalousosaamista, ja voidaan sanoa, että käynnissä on parhaillaan mikrobien kotouttamisen aikakausi. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisia mikrobeja valjastetaan entistä enemmän hyötykäyttöön.

Alalla toimivat yritykset kokevat, että kuluttajatrendit ja vaatimus ruokaketjun läpinäkyvyydestä vievät kohti terveellisempiä ja turvallisempia ruokatuotteita. Solumaatalouden tuotteet pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen kestävyydestä, huoltovarmuudesta ja eettisyydestä. Yritykset tukevat näissä asioissa toinen toisiaan, sillä jokaisen onnistuminen on eduksi kaikille.

Solumaatalousyritysten tuotannon skaalautuminen ja markkinoille tulo vievät useita vuosia. Uudet yritykset painivat isojen investointivaatimusten kanssa. Ne koskevat esimerkiksi tuotannon ostopalveluita, omien tuotantolaitosten rakentamista ja elintarvikelainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Samalla tarve osaavasta työvoimasta kasvaa. Monipuolisia koulutusohjelmia ja uusia suuntautumisvaihtoehtoja tarvitaan, jotta osaaminen alalla kehittyy. Samaa viestiä olemme saaneet myös MMM:n rahoittaman #Hiilestäkiinni -ohjelman Ruokaa ilman peltoja -hankkeen sidosryhmätyöpajoissa.

Vihreän siirtymän aikakausi

Vihreää siirtymää ja kestävyysvaatimusta voidaan pitää 2020-luvun sukupolvikokemuksena. Selkeänä tavoitteena on ruuan tuotantoprosessien läpinäkyvyys. Saattaa olla, että 2030-luvulla vielä nyt vallalla olevaa eläinperäisen ruokavalion valta-aikaa kummastellaan, kun tulevaisuuden ruuantuotanto tapahtuu kestävän kehityksen mukaisen maanviljelyn ja solumaatalouden avulla.

EU:n EIT Food -innovaatioverkosto rahoittaa kolmevuotista Increasing consumer trust and support for the food supply chain and for food companies –hanketta. Suomesta hankkeeseen osallistuvat VTT ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

VTT Megatrend report info.vttresearch.com/download-megatrends-report