Ikääntyneiden ruokasuositus korostaa toimintakyvyn ylläpitoa ja vajaaravitsemuksen ehkäisyä

Uusi Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositus sisältää ohjeet terveyttä edistävästä ja toimintakykyä ylläpitävästä ruokailusta eläkeiän lähestyessä ja eläkeiässä. Suositus on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallinen laatusuositus. Se määrittää, miten järjestetään laadukkaat ruokapalvelut, jotka pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin ja edistävät yhdessä syömistä.

Suosituksessa määritetään, mitä hyvään kotiateriapalveluun kuuluu ja miten ympärivuorokautisen hoidon ja palveluasumisen ruokailut järjestetään laadukkaasti. Se tarjoaa työkaluja ravitsemustilan arviointiin, vajaaravitsemusriskin varhaiseen tunnistamiseen ja tehostettuun hoitoon sekä esimerkkejä aterioiden ajoituksesta, perus- ja erityisruokavalioiden koostamisesta ja ravintosisällöstä sekä annoskoosta mallikuvineen.

Osa ikääntyneistä ei syö tarpeeksi tai ei saa riittävää määrää välttämättömiä ravintoaineita. Hyvää ravitsemustilaa voidaan ylläpitää ja vajaaravitsemusta ehkäistä tarjoamalla monipuolisia ja maistuvia aterioita, jotka ovat energiamäärältään riittäviä ja ravintosisällöltään täysipainoisia. Yhdessä syömisen mahdollisuudet lisäävät ruokanautintoa ja houkuttelevat syömään hyvin.

Vajaaravitsemuksen ehkäisyssä tärkeintä on seurata painonmuutosta ja ruokailua säännöllisesti ja tehostaa ruokailua ajoissa. Ravitsemushoidon tulee aina perustua yksilölliseen ravitsemustilan arviointiin ja ajantasaiseen hoitosuunnitelmaan.

Suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille. Myös ikääntyneet ja omaishoitajaperheet saavat suosituksesta tietoa, miten omasta syömisestä voi huolehtia ja miten ikääntyneiden ruokapalveluja järjestetään.

Lähde:

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjaus 4/2020. 182 s.

Julkaisu on saatavilla osoitteesta http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139415/URN_ISBN_978-952-343-472-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y