Kalastustuotteiden jäljitettävyyden valvontaa on tehostettu

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyden valvontaa on tehostettu kesäkuusta 2020 alkaen. Merestä kalastetut ja viljellyt kalastustuote-erät pitää jäljittää kalastajasta ja vesiviljelijästä vähittäismyyntiin saakka.

Kuluttajille pitää antaa tiedot myös sisävesikalastuksen tuotteista. Kalastus- ja vesiviljelytuotteita saa myydä loppukuluttajalle tai suurtaloudelle vain, jos niistä on ilmoitettu lajin hyväksytty kauppanimi ja tieteellinen nimi, tuotantomenetelmä, kalastuksessa käytetty pyydystyyppi, vähimmäissäilyvyysaika ja se, onko tuote sulatettu sekä alue, jolla tuote on pyydetty tai viljelty.

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaiset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyssäännöt ovat olleet voimassa vuodesta 2011 lähtien. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden toimijoiden jäljitettävyyssäännöt ovat vaativammat kuin elintarvikelainsäädännön mukaiset jäljitettävyyssäännöt.

Laiminlyönnistä rikkomusmaksu

Valvontaviranomaiset ovat tähän asti neuvoneet ja valmentaneet yrityksiä YKP-sääntöjen noudattamisessa. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat sääntöjen noudattamista Ruokaviraston ohjaamana. Ruokavirasto voi määrää jäljitettävyyssääntöjen laiminlyönnistä 100─10 000 euron rikkomusmaksun.

YKP-sääntöjen valvontatulokset eivät näy oivahymy.fi-sivuilla, mutta niiden tuloksista julkaistaneen ensi vuoden alussa yhteenveto.

Ruokavirasto on valmentanut kunnallisia elintarvikevalvojia ja toimijoita YKP-sääntöjen tarkistuksiin kouluttamalla.

− Kesäkuun alussa toteutimme kaksi samansisältöistä koulutuspäivää kuntien elintarvikevalvojille ja syyskuussa yhden. Toimijoiden ja sidosryhmien koulutuspäivä pidettiin lokakuussa. Koulutuksia järjestää tarvittaessa lisää, ylitarkastaja Jussi Peusa Ruokavirastosta kertoo.


Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysvaatimukset

  • Jäljitettävyydellä pyritään varmistamaan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alkuperän laillisuus ja lisäämään kalatalouden koko arvoketjun avoimuutta kuluttajalle asti.
  • Kuluttajille annettavista tiedoista on annettu omat säädöksensä. Kuluttajia palvelevien tietojen antaminen koskee kaikkea kalaa, myös sisävesikalaa.
  • Merialueella kalastavan kalastusaluksen tulee olla rekisteröity ELY-keskuksen ylläpitämään kalastusalusrekisteriin, ennen kuin sillä saa pyytää saalista myyntitarkoituksessa.
  • Merestä pyydetyt ja puretut saalismäärät ja ensiostajan ostamat kalaerät (ns. ensimyynnit) ilmoitetaan aina ELY-keskukseen.
  • Ensiostaja on toimija, joka toimittaa ensimmäistä kertaa kalastustuote-eriä Euroopan unionin markkinoille.
  • Merestä peräisin olevaa kalaa ostavan tulee tarkistaa, että ostettava kala on pyydetty rekisteröidyllä kalastusaluksella.