Yhteistyöllä kohti kestävämpää ruokapakkaamista

Euroopan unioni haluaa vähentää pakkausjätteen määrää ja lisätä pakkausten kierrätystä.

Meriin ja maaperään päätyvä muovijäte on herättänyt viime vuosina kasvavaa huolta maailmanlaajuisesti. Myös Euroopan unioni on lähtenyt etsimään keinoja muovijätteen määrän vähentämiseksi. Euroopassa tuotetaan vajaa 30 miljoonaa tonnia muovijätettä vuosittain, ja määrä näyttää olevan kasvussa. Ruokapakkausten osuus tuotetusta muovijätteestä on lähes 60 prosenttia.

Vuonna 2018 julkaistussa muovistrategiassaan EU asetti tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä kaikki unionin alueella käytetyt muovipakkaukset ovat joko uudelleenkäytettäviä tai helposti kierrätettäviä. Nämä tavoitteet on kirjattu myös vuonna 2020 päivitettyyn Euroopan unionin kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.

Lisäksi vuonna 2019 säädetty kertakäyttömuovidirektiivi kieltää joukon muovia sisältäviä tuotteita Euroopan unionin alueella. Direktiivin myötä muun muassa muovipillit ja muovia sisältävät kertakäyttökupit ja lautaset poistuvat markkinoilta.

EU:n kierrätys- ja materiaalitehokkuustavoitteet velvoittavat ja kannustavat ruokapakkaamisen toimijoita muutokseen. Tämä tuo suomalaisille ruuan tuotannon, vähittäiskaupan ja pakkausteollisuuden toimijoille uusia vaatimuksia ja kasvumahdollisuuksia.

Elintarviketeollisuus ja pakkausala ovat keittäneet viime vuosina aktiivisesti uusia, kestävämpiä ruokapakkausratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi monet kevyemmät pakkaukset, kierrätettävät sekä biopohjaiset ja -hajoavat materiaalit ja pakkausten uudelleenkäyttöä edistävät ratkaisut ja palvelut. Myös ruokapakkaamisen kestävyyttä ja uusia ruokapakkausratkaisuja koskeva tutkimus on Suomessa korkealla tasolla.

Tarvitaan kuitenkin entistä tiiviimpää innovaatioyhteistyötä ruokapakkaamisen arvoketjun toimijoiden, tutkimuksen ja hallinnon välillä, jotta voidaan taata, että uudet ratkaisut ovat kestäviä ja kilpailukykyisiä verrattuna ympäristön kannalta kuormittavampiin vaihtoehtoihin.

Päättäjille neljä toimenpide-ehdotusta

Package Heroes -hanke suosittelee poliittisille ja yritysten päättäjille neljää toimenpidettä, joilla voidaan vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä kestävämpien ruokapakkausratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi:

1. Kestävän ruokapakkaamisen strategiset tavoitteet ja toimenpideohjelma osaksi muovitiekarttatyötä

Suomen muovitiekarttatyön toimeenpanossa on erinomainen mahdollisuus määritellä kestävälle ruokapakkaamiselle selkeät, mitattavissa olevat strategiset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma ympäristösuorituskyvyn, materiaalitehokkuuden ja materiaalien kierrätysasteen seuraamiseksi ja edistämiseksi.

Lisäksi olisi hyvä luoda esitys johdonmukaisesta politiikkatoimien kokonaisuudesta, jolla vähennetään ympäristön pilaantumista ja tuetaan uusien, kestävämpien ja kilpailukykyisten pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kehitystä.

2. Ministeriöiltä vahvempaa tukea vapaaehtoisten sopimusten osana tapahtuvaan innovaatioyhteistyöhön

Ruokapakkaamisen kestävyyden edistäminen vaatii elintarvike- ja pakkausteollisuudelta tekoja, kuten panostusta tuotekehitykseen ja uudenlaisiin liiketoimintamalleihin. Elintarvike-, pakkaus- ja kaupanalat ovat jo ryhtyneet yhteistyöhön elintarvikealan materiaalitehokkuuden edistämiseksi elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa.

Vapaaehtoiset sitoumukset luovat pohjan yritysten väliselle tiedonvaihdolle ja yhteiskehittämiselle sekä pakkausten resurssitehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn edistämiselle. Sopimusten tulee tukea ja edistää järjestelmällisesti ruokapakkaamisen innovaatioita. Ministeriöiden ja julkisten rahoittajien tulisi tarjota kannusteita, kuten kohdennettua TKI-rahoitusta ja -ohjelmia innovaatioyhteistyön tukemiseksi.

3. Yhteistyöllä Suomesta johtava kestävän ruokapakkaamisen innovaatioalusta

Kestävän kasvun ja kiertotaloussiirtymän tukemiseksi Suomeen tulisi luoda kestävän ruokapakkaamisen innovaatioalusta, jolla nopeutetaan uusien pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen tutkimusta, kehittämistä sekä markkinoille tuloa ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Tavoitteena on kehittää ympäristömyönteisiä ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja kuluttajien arkeen sopivia. Pakkausratkaisujen ympäristösuorituskyky tulee osoittaa tieteellisesti ennen käyttöönottoa huomioiden myös toiminnallisuus, mahdollisuus uudelleenkäyttöön ja tehokas kierrätettävyys.

Alustalla tulee myös tukea innovaatioiden kaupallistamista sekä kokeilla ja kehittää hankintayhteistyötä valtion ja kuntien kanssa. Innovaatioalustan käynnistäminen ja koordinointi vaatii tutkimusrahoittajien, alueellisten innovaatiotoimijoiden, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.

4. Tuottajayhteistyötä tarvitaan tuotemerkintöjen ja pakkausten kierrätettävyyden selkiyttämiseksi

Nykyiset kierrätettävyysmerkinnät ovat kuluttajalle sekavia ja hankalasti tulkittavia. Kierrätyksen edistämiseksi pakkausten tulee kertoa kuluttajalle yksiselitteisesti, kuinka ne voidaan lajitella ja kierrättää.

Tuottajien vastuulla on tukea kuluttajien kestäviä valintoja johdonmukaisen tiedotuksen ja tuotemerkintöjen avulla sekä huomioida pakkauksen kierrätettävyys ja elinkaari jo suunnitteluvaiheessa.

Pakkausvalmistajien toiminnan läpinäkyvyyden ja markkinoiden avoimuuden lisäämiseksi tuottajayhteisöltä tarvitaan selkeitä standardeja ja yhteisiä sertifikaatteja, jotta kuluttajat voivat vaivattomasti lajitella ja kierrättää pakkaukset.

Lisätietoja:

packageheroes.fi/suositukset/