Vesivastuullisuus kattaa ruuantuotannon koko arvoketjun 

YRVELY-hankkeessa pyritään erityisesti kehittämään toimia, jotka pienentävät vesistöjä rehevöittävää ravinnekuormaa.

Vesivastuullisuudella tarkoitetaan ympäristön kannalta kestävää, sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa veden käyttöä. Vesivastuullinen yritys kantaa vastuun vaikutuksistaan ja hallitsee vedenkäyttöönsä liittyvät riskit. 

Vesivastuullisuus kannustaa yrityksiä etsimään veden käyttöön yhteisiä ratkaisuja sidosryhmien kanssa. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi teknisiä parannuksia, vesiensuojelun edistämistä tai vesivarojen hallinnan kehittämistä. Toimet eivät rajoitu yrityksen omiin toimipaikkoihin vaan ottavat huomioon koko valuma-alueen ja kattavat yrityksen koko hankinta- ja arvoketjun.  

Vapaaehtoisuuteen perustuvat toimenpiteet on tarkoitettu lainsäädännön tueksi ja vesivastuullisuuden kehittämiseksi minimivaatimuksia pidemmälle. Kansallinen vesivastuusitoumus tarjoaa kehitystyölle periaatteet ja työkalut edeten riskien tunnistamisesta tavoitteiden asettamiseen, toimintaan ja vaikutusten seurantaan.  

Tavoitteena ravinnekuormituksen vähentäminen 

Vesivastuullisuuden kehittämisellä on todettu olevan merkitystä erityisesti yritysten kansainvälisissä arvoketjuissa, mutta se voi tarjota ratkaisuja myös vesihaasteisiin Suomessa. Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia ja vaivaa myös monia sisävesiä. 

Suurin osa ihmisen aiheuttamasta vesistöjen ravinnekuormasta Suomessa tulee hajakuormituksena maa- ja metsätaloudesta. Viime vuosina maatalouden fosforivalumien vähentämiseen on panostettu voimakkaasti, mutta tästä huolimatta rehevöittävä kuormitus on vähentynyt vain hieman, eikä rehevöitymisestä kärsivien vesistöjen tila ole merkittävästi kohentunut. 

YRVELY-hankkeessa on keskitytty veden laadullisen tilan parantamiseen ja etenkin maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen ruokaketjun vesivastuullisuuden kehittämisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään vesivastuullisuuden ja siihen liittyvän sitoumuksen ympärille toimintamallia, joka tukee sekä ruokaketjun yritysten vesiriskien hallintaa että vesienhoidon toimeenpanoa. Toimintamallia on kehitetty yhteistyössä ruokaketjun toimijoiden Apetitin, Atrian, Fazerin, Sinebrychoffin, S-ryhmän ja Viking Maltin sekä ELY-keskusten kanssa. Tarkastelussa on erityisesti sopimustuotanto arvoketjun vastuullisuuden ja alkutuotannon käytäntöjen kehittämiskeinona. 

Toimintamalli yrityksille ja ELY-keskuksille 

Lähtökohtana on yrityksen halu sitoutua vesivastuulliseen toimintaan. Yrityksen on tärkeää tunnistaa vesistövaikutuksiltaan keskeiset toimipaikat ja sopimustuotantotilat, jotta alkutuotannon vesiensuojelutoimet voidaan kohdentaa tehokkaasti.  

Tätä varten tarvitaan nykyistä täsmällisempää osavaluma-aluekohtaista vedenlaatutietoa sekä jo olemassa olevien tietojen koontia. Tietoa tarvitaan myös viljelymaan tilasta, etenkin maaperän fosfori- ja hiilipitoisuudesta, sekä ravinteiden kulkeutumisesta liittyen erityisesti lannan käyttöön lannoitteena.  

Tarkennetun tiedon kokoamisen ja tuotannon jälkeen valitaan ravinnekuormitusta hillitsevät vesiensuojelutoimet, joita toteutetaan yrityksen sopimustuotannon kautta. Toimenpiteet voivat liittyä viljelyyn tai ravinnevirtojen hallintaan. Yritys ohjaa ja tukee toimien toteutusta sopimustuotantotiloillaan, tuottaa seurantatietoa sekä raportoi vaikutuksista. 

ELY-keskukset ovat toimialueidensa vesistöjen tilan asiantuntijoita ja voivat toimia alueellisina vesivastuutiedon välittäjinä osana ELYjen vesienhoitotyötä ja yrityspalveluja. ELY-keskukset auttavat yrityksiä tunnistamaan vedenlaadun kannalta kriittiset kohdealueet ja tukevat yrityksiä toimintamallin askelten toteuttamisessa.  

Myös useilla kolmannen sektorin toimijoilla on asiantuntemusta toimia yritysten ja ELY-keskusten tukena suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

YRVELY-hankkeen selvitystyön perusteella toimintamallin käytäntöön saattaminen vaatii toimialatasoista sitoutumista. Yksittäiset yritykset eivät näe toimintamallin toimeenpanosta aiheutuvien kustannusten vientiä kuluttajahintoihin vielä mahdollisena. 

Selvitystyö vesivastuullisuuden kytkemisestä ministeriöiden ja toimialojen väliseen Green Deal -sopimukseen on parhaillaan käynnissä. Yhteiset pelisäännöt selkeyttävät käsitystä hyvistä käytänteistä kaikille osapuolille. 

Lisätietoja: 

https://www.syke.fi/hankkeet/yrvely

https://www.vesi.fi/teemasivu/vesivastuullisuus/

Ruokaketjun vesivastuullisuus vesienhoidon tukena – YRVELY-hankkeen päätösseminaari 29.11. klo 9–11 

Yritysten vesivastuullisuuden edistäminen ELYjen vesienhoitotyössä (YRVELY) on Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaama, ympäristöministeriön rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttama kaksivuotinen hanke. 

Päätösseminaarissa julkaistaan hankkeessa kehitetty ruokaketjun vesivastuullisuuden toimintamalli ja kuullaan hankkeen yhteistyökumppaneiden ja alan toimijoiden näkemyksiä toimintamallista ja sen toimeenpanosta. Seminaarin ohjelma julkaistaan lokakuun aikana. 

Ennakkoilmoittautuminen Teams-seminaariin: https://link.webropolsurveys.com/S/D48673673C8D1F37  

Lisätietoja: pia.hogmander@syke.fi