Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuussitoumus elintarvikealalle

Elintarvikealan materiaalitehokkuutta vauhditetaan uudella materiaalitehokkuussitoumuksella. Elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja pakkausala ovat tehneet yhdessä kolmen ministeriön (MMM, TEM ja YM) kanssa elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen. Se on laatuaan Suomessa ensimmäinen. Tavoitteena on vähentää ruuan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia.

Elintarvikeala on laatinut sitoumuksen vuosille 2019−2021. Esikuvana sitoumuskonseptille on elintarviketeollisuudessakin käytössä oleva energiatehokkuussopimus. Sitoumus on vapaaehtoisuudelle perustuva toimintamalli, jossa ympäristövastuuta edistetään hallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Sitoumuksen taustalla vaikuttavat muun muassa jätedirektiivin mukainen ohjeellinen elintarvikejätteen vähentämisvelvoite, kansallinen Agenda 2030 -toimintaohjelma ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Tavoitteena on, että sitoumukseen liittyy ensimmäisen vuoden aikana yritysjoukko, joka kattaa viidenneksen Elintarviketeollisuusliiton jäsenistön liikevaihdosta. Myös kaupalla ja pakkausalalla on omat liittymistavoitteensa.

Sitoumuksen toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista seurataan ohjausryhmässä, jossa on mukana sitoumuksen osapuolia. Sitoumuskumppani Motiva Oy huolehtii sitoumuksen käytännön hallinnoinnista. Yritykset liittyvät sitoumukseen Motivan HelpDeskin kautta ja raportoivat sinne toimenpiteistään. HelpDesk vastaa myös sitoumuksen tulosten raportoinnista.

Parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä

Tavoitteena on saavuttaa materiaalitehokkuustoimilla parempaa kannattavuutta ja kestävyyttä sekä lisätä elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien tietoisuutta materiaalitehokkuuden mahdollisuuksista. Sitoumukseen on kirjattu myös toimialakohtaisia tavoitteita sekä elintarviketeollisuudelle että kaupalle. Ne koskevat kierrätysasteen lisäämistä sekä elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrän vähentämistä.

Kaupan alalle on asetetut selkeät määrämittaiset tavoitteet, mutta elintarviketeollisuuden lähtötilanne on monimutkaisempi puutteellisen tilastoinnin vuoksi. Koska elintarviketeollisuuden jätemääriä ei seurata ja tilastoida tarkasti, toimiala sitoutuu tuottamaan tämän tiedon itse sitoumuskauden alkupuolella ja asettamaan tähän tietoon perustuvan vähentämistavoitteen.

Sama koskee elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä. Niiden osalta käynnissä on lisäksi kansallinen hanke, jolla pyritään tuottamaan tietoa ja luomaan raportointikäytännöt komission asettamaa elintarvikejätteen raportointivelvoitetta varten. Sitoumuksen avulla tuotettu tieto ja siihen liittyvä raportointikäytäntöjen kehittäminen lisäävät osaltaan kansallisia valmiuksia vastata tuleviin materiaalitehokkuuden seuranta- ja raportointitarpeisiin.

Yritysten materiaalitehokkuustyö esiin

Sitoumuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja lisätä ymmärrystä elintarvikealan yrityksissä tehtävästä laaja-alaisesta materiaalitehokkuustyöstä. Sitoumus ja sen mukaiset toimenpiteet ovat elintarvikealan keino toteuttaa ja edistää kiertotaloutta. Sitoumuksen ydin muodostuu siihen liittyvien yritysten toimenpiteistä ja tavoitteista, jotka kukin mukaan lähtevä yritys voi määritellä itselleen. Toimialan tulokset raportoidaan näiden summana. Lisäksi yrityksiä kannustetaan kertomaan työn tuloksista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen Sitoumus2050 -sivustolla.

Materiaalitehokkuus kattaa etenkin elintarviketeollisuudessa laajan kirjon erilaisia toimenpiteitä, vaikka päähuomio kohdistuu usein ruokahävikkiin ja pakkauksiin. Sitoumukseen liittyessään yritys voi toteuttaa materiaalitehokkuutta ja sitoumuksen mukaisia tavoitteita muun muassa seuraavin toimin:

  • Tekemällä kehitystyötä olemassa olevien prosessiensa materiaalitehokkuuden selvittämiseksi ja tehostamiseksi.
  • Ennaltaehkäisemällä ja vähentämällä elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrää tuote- ja palvelusuunnittelun avulla.
  • Luomalla uutta liiketoimintaa tai lisäarvoa sivuvirroista.
  • Lisäämällä henkilöstönsä ja yhteistyökumppaneidensa valmiuksia parantaa toiminnan materiaalitehokkuutta.
  • Parantamalla yrityksen omaa sekä kuluttajien ja muiden sidosryhmiensä tiedon tasoa materiaalitehokkuudesta.

Lisätietoja:
motiva.fi/matsit/elintarvikeala
motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset
sitoumus2050.fi