Energiamurros hallintaan yhteistyöllä, tekoälyllä ja teknologialla

Hiilineutraaliustavoitteet ajavat elintarviketeollisuuden yrityksiä miettimään uusia tapoja ratkaista energiantuotanto ja parantaa energiatehokkuutta.

Hiilineutraalius on yhä läpileikkaavampi ilmiö politiikassa, kuluttajan valinnoissa ja yrityksissä. Elintarviketeollisuudelle hiilineutraalius on erottautumistekijä, ja jopa vaatimus, kun kauppa ja kuluttajat suosivat vastuullisempia tuotteita.

Elintarvikealan yritykset ovat mukana myös Suomen hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamisessa. Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) laati viime vuonna elintarviketeollisuuden vähähiilisyystiekartan, jonka mukaan elintarviketeollisuus tavoittelee 75 prosentin liikevaihtoon suhteutettua kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä vuoteen 2035 mennessä.

Hiilineutraalius luo kilpailuetua

Hiilineutraalius on elintarviketeollisuudelle välttämättömyys, joka tuo yrityksille myös strategista kilpailuetua. Samalla se kuitenkin muuttaa jatkuvasti yritysten toimintaympäristöä, kun sääntelyä ja verotusta uudistetaan. Jatkuvan muutoksen vuoksi on tehtävä tulevaisuuteen tähtääviä energiavalintoja.

Energiainfrayhtiö Nevelin toimitusjohtaja Markus Hassinen seuraa muutosta sen keskipisteessä.

– Parhaillaan markkinaa muuttaa kolme murrosta. Energiamurros, jossa yritykset ja julkiset toimijat pyrkivät kohti kestävämpää energiantuotantoa, on ensimmäinen. Lisäksi markkinaa muuttavat digitalisaatio ja siirtyminen omistamisesta palveluiden käyttöön, Hassinen pohtii.

Energiainfrayhtiö Nevelin toimitusjohtajan Markus Hassisen mukaan energiamurros, digitalisaatio ja omistamisen muutos mullistavat yritysten energiaratkaisut. Kuva: Nevel

Jo tällä hetkellä on saatavilla uusia, tulevaisuuteen katsovia energiaratkaisuja, jotka ovat sekä edistyksellisiä että joustavia.

– Teollisuus tarvitsee ennustettavuutta tilanteessa, jossa teknologia ja sääntely-ympäristö muuttuvat, Hassinen toteaa.

Ulkoistamisella asiantuntemusta ja riskittömyyttä

ETL:n tiekartan mukaan suuri osa elintarvikkeen elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu alkutuotannosta ja energiantuotannosta. Päästöjä voidaan vähentää lisäämällä uusiutuvan energian osuutta ja parantamalla energiatehokkuutta.

Tehokkaammat energiaratkaisut vaativat yrityksiltä investointeja ja monesti erikoistunutta asiantuntemusta. Investoinnit ovat usein suuria ja niiden takaisinmaksuaika on pitkä. Tiekartan mukaan elintarvikealan yritykset näkevät investointikustannukset keskeisenä esteenä siirtymässä vähähiilisempään toimintaan.

– Alan yritysten kannattaakin miettiä, onko energiainvestoinnit kannattavaa tehdä itse vai kannattaako ne ulkoistaa kumppanille, Hassinen sanoo.

Tiekartan mukaan yrityksen oma energiantuotanto lisää elintarvikkeen kasvihuonekaasupäästöjä. Elintarvikealalla käytetäänkin merkittävästi ostoenergiaa. Energiantuotannon siirtäminen kumppanille mahdollistaa keskittymisen ydinliiketoimintaan.

– Kumppani investoi kustannustehokkaasti, kantaa investointeihin liittyvät riskit muuttuvassa markkinassa sekä ylläpitää ja modernisoi energiainfrastruktuuria. Asiantunteva kumppani tukee sopivien ratkaisujen valinnassa ja mahdollistaa kiertotalousmallin hyödyntämällä myös teollisuuden sivuvirtoja, Hassinen kertoo.

Kaiken a ja o on yhteistyössä laadittu suunnitelma, jolla varmistetaan yrityksen omiin tavoitteisiin pohjautuva polku kohti hiilineutraaliutta, teollisuustuotannon energiatehokkuus sekä sivuvirtojen hyödyntäminen hukan minimoimiseksi.

Energiantuotannon kumppania voisi Hassisen mukaan verrata esimerkiksi leasing-autoon.

– Saat käyttöösi tulevaisuudenkestävän auton kilpailukykyisellä kuukausihinnalla sekä täydellä huollolla – ilman taakkaa sen omistamisesta.

Vetoapua hiilineutraaliustavoitteisiin

Elintarvikealalla uskotaan, että suuri osa yritysten käyttämästä energiasta on mahdollista vaihtaa uusiutuvaan tai vähäpäästöisempään energiaan. Lisäksi energiantehokkuustoimien uskotaan tuovan jopa 30 prosentin lisäsäästöt energiankulutuksessa.

Myös Valiolla edistetään energiatehokkuutta. Valion tavoitteena on hiilineutraali maitoketju vuonna 2035. Tämä tarkoittaa, että Valion maidontuotannon toimitusketju maitotiloilta kauppaan on hiilineutraalia vuonna 2035.

Valion tuotannon ja logistiikan toiminnasta vastaavan johtajan Juha Penttilän mukaan kumppanit ovat keskeisiä vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen suunnittelussa.

– Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä siinä, miten saisimme hyödynnettyä enemmän uusiutuvaa energiaa lämmöntuotannossa. Kumppanit ovat tärkeitä energiatehokkaiden ratkaisujen proaktiivisessa tarjoamisessa. Näin he tukevat myös hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamista, Penttilä kertoo.

Tulevaisuuden elintarviketehdas on älykäs

Liikenne- ja viestintäministeriön ICT-alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia tarkastelevan raportin mukaan digitalisaatiolla on perustava rooli muutoksessa kohti kestävää tulevaisuutta. Digitalisaatiolla voidaan muun muassa optimoida teollisuusprosesseja ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta.

Valion Penttilä uskoo, että tehtaan tuotantoympäristössä digitalisaatio on parannustyön ydin ja sielu.

– Teknologian avulla tuodaan yhteen hajallaan olevaa dataa tehtaan eri puolilta. Kun ymmärrämme, miten energiankäyttö jakautuu tehtaassa, tunnistamme toimenpiteet, joilla on aito vaikutus energiatehokkuuteen. Kun tämä tieto kytketään johtamiseen, saamme aikaan parempia päätöksiä, Penttilä kuvaa.

Nevelin Hassisen mukaan teknologian ja datan hyödyntäminen tehtaissa lisääntyy tulevaisuudessa. Jatkossa näemme myös integroituneempia energiaekosysteemejä.

– Tulevaisuudessa yritykset operoivat suljetun kierron tehtaita, joissa jäte- ja sivuvirrat hyödynnetään. Energiaratkaisuja toteutetaan yhä enemmän ekosysteemeissä eli paikallisissa kiertotalouksissa, joissa esimerkiksi tehtaiden hukkalämpö käytetään alueen asukkaiden kotien lämmitykseen, Hassinen visioi.

Käytännössä tämä tarkoittaa parempaa energia- ja materiaalitehokkuutta, lisääntynyttä uusiutuvan energian ja datan käyttöä sekä kehittynyttä teknologiaa ja automaatiota.

Nevelin toimintamalliin kuuluu jo nyt digitaalinen käyttöalusta. Keskitettyä dataa ja analytiikkaa hyödyntävä alusta jalostaa datan tiedoksi, jolla voidaan optimoida energia- ja materiaalivirtoja.

– Arviomme mukaan tällaisella toimintamallilla voidaan saavuttaa parantuneen energia- ja materiaalitehokkuuden lisäksi noin 100 miljoonan euron säästöt Pohjoismaissa, Hassinen sanoo.


Nevel

  • Energiainfrayhtiö Nevel on teollisuuden ja kuntien infrastruktuuriratkaisujen kumppani, joka tarjoaa ratkaisuja energiantuotantoon ja materiaalitehokkuuteen.
  • Yritys operoi yli 130 energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40 kaukolämpöverkkoa alan kehittyneimmällä digitaalisella alustalla.
  • Nevel toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
  • Yrityksen liikevaihto noin 100 miljoonaa euroa.
  • Nevel järjestää vuosittain teollisuuden johtajille suunnatun Industrial Infrastructure Summit -tapahtuman. Seuraava tapahtuma pidetään virtuaalisena 6.5.2021. Aiheena on muutos kilpailukykyiseen ja kestävään tulevaisuuteen.