Yksittäiset vähittäiskaupat tärkeitä mikroyritysten tuotteiden jakelussa 

Pienimmät yritykset saavat suuren osan tuloistaan suoramyynnistä, selvisi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemässä tutkimuksessa.

Suomalaisista elintarvikkeita ja juomia valmistavista yrityksistä valtaosa on mikroyrityksiä. Monesti niiden haasteeksi nousee sopivan jakelukanavan löytäminen. Paikallisesti toimien voi olla vaikea saada tarpeeksi myyntiä, mutta valtakunnalliseen jakeluun ei välttämättä ole tarpeeksi tuotantokapasiteettia varsinkaan toiminnan alkuvaiheessa. Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimuksessa selvitettiin, millaisia jakelukanavia erikokoiset mikroyritykset käyttävät.  

Tilastokeskus määrittelee mikroyrityksen yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.  

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2022 noin 2600 elintarvikkeita ja juomia valmistavaa yritystä. Näistä 86 prosenttia työllisti alle 10 henkilöä ja 78 prosenttia alle viisi työntekijää. Näin ollen valtaosa suomalaisista elintarvikkeita ja juomia valmistavista yrityksistä on pieniä toimijoita. 

Kyselyn toteutus 

Osana Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamaa FoodCap-hanketta suomalaisille elintarvikkeita ja juomia valmistaville yrityksille lähetettiin sähköinen kysely, johon yritykset vastasivat marraskuun 2023 ja helmikuun 2024 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 132 mikroyritystä.  

Tässä artikkelissa mikroyritykseksi määriteltiin ne, joissa työntekijöitä oli alle 10 henkeä ja joiden liikevaihto oli alle 2 miljoonaa euroa. Yritykset, joiden liikevaihto ei ollut tiedossa, jätettiin pois analyyseistä.  

Tutkimuksessa mukana olevat yritykset edustavat Tilastokeskuksen toimialaluokitustilastoon verrattuna hyvin elintarvikealan eri alatoimialoja. Tutkimusanalyyseissä mikroyritykset jaoteltiin liikevaihdon mukaan kolmeen luokkaan (alle 100 t€, 100–500 t€ sekä yli 500 t€). 

Tulokset ja päätelmät 

Mikroyritykset toimivat pääasiassa yksittäisten vähittäiskauppojen, ravintoloiden ja suoramyyntikanavien kautta (Taulukko 1). Liikevaihdon mukaan tarkasteltuna alle 100 t€:n yrityksille pääjakelukanavia ovat ravintolat ja suoramyyntikanavat. Noin kolmannes näistä yrityksistä myy tuotteitaan myös verkkokaupassa.  

Kun yrityksen liikevaihto kasvaa yli sadantuhannen euron, suurimpina myyntikanavina toimivat yksittäiset vähittäiskaupat, keskusliikkeet ja ravintolat. Yli 500 t€:n liikevaihtoluokkaan kuuluvista yrityksistä noin 90 % toimittaa tuotteitaan sekä keskusliikkeille että yksittäisille vähittäiskaupoille. Sen sijaan alle 100 t€:n yrityksistä näin toimii vain joka neljännes, ja alle 500 t€:n elintarviketoimijoista hieman alle puolet.  

Tukkukauppojen kautta myynti on mikroyrityksissä suhteellisen harvinaista, vaihdellen 23–30 prosentissa mikroyrityksen liikevaihdon suuruusluokan mukaan.  

Tutkimuksessa mikroyritysten merkittävimmäksi jakelukanavaksi nousivat yksittäiset vähittäiskaupat, ravintolat ja suoramyyntikanavat. Tulosten mukaan on tärkeää, että vähittäiskaupat ottavat paikallisesti myyntiin pienten elintarvikealan toimijoiden tuotteita myös jatkossa. 

Suoramyyntikanavat olivat tärkein jakelukanava alle sadan tuhannen euron liikevaihdolla toimivissa yrityksissä, ravintolat puolestaan nousivat merkittäviksi jakelukanavaksi tätä suuremmissa yrityksissä. Kun yrityksen liikevaihto on yli 500 000 euroa, yleisin jakelukanava olivat keskusliikkeet.  

Lähde: 

Junkkari, T., & Viljamaa, A. (27.1.2023). Ruoka-alan pienet kasvun polulle. SeAMK verkkolehti. https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/ruoka-alan-pienet-kasvun-polulle/