Moilas Oy:lle 70 000 euron yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta

Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut tänään 11.10.2023 Pieksämäellä toimivan leipomoyhtiön Moilas Oy:n 70 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön toiminnassa on laiminlyöty vuosina 2011–2020 selvittää leipomoiden koneissa olevien liikkuvien osien aiheuttamat vaarat ja suojata koneet tapaturmien estämiseksi.

Moilas Oy on konserni, joka omistaa kokonaan sen tytäryhtiöt Moilas Leipomo Oy:n ja Oy Moilas GF Ltd:n. Yhtiön lakisääteisiin toimielimiin kuuluvat yhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet ovat vuosina 2011–2020 laiminlyöneet työturvallisuuslaissa edellytetyllä tavalla huolehtia, järjestää ja valvoa, että yhtiössä toteutetaan riittävän järjestelmällinen yhtiöiden tuotannon koneiden vaarojen selvittäminen, jossa kaikki havaittavissa olevat koneiden tapaturman vaaraa aiheuttavat kohdat tunnistetaan ja poistetaan. Moilas Oy:n johto on laiminlyönyt suojata koneet mekaanisilla tai teknisillä suojauksilla niin, että koneilla työskentelevät työntekijät eivät voi joutua tapaturmaan.

Työsuojelutarkastajat olivat toistuvasti huomauttaneet laiminlyönneistä

Käräjäoikeus on tuominnut Moilas Oy:n koneiden vaarojen selvittämisen ja suojaamisen laiminlyönnistä yhteisösakkoon jo vuonna 2013. Työsuojelutarkastaja on tehnyt tämän tuomion jälkeen Moilas Oy:lle yhteensä 17 eri tarkastusta, joissa tarkastajat ovat antaneet Moilas Oy:lle lukuisia kehotuksia koneiden suojaamisesta sekä toimintaohjeita tehdä koneisiin järjestelmällinen vaarojen selvittäminen.

Tarkastajien toistuvista huomautuksista huolimatta Moilas Oy ei ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lain vastaisen olotilan korjaamiseksi. Näin ollen yhtiön toiminta on osoittanut piittaamattomuutta ja välinpitämättömyyttä lain säännöksistä ja toistuvista viranomaisen huomautuksista. 

Leipomoissa sattui kaksi vakavaa työtapaturmaa

Moilas Oy:n leipomoissa oli sattunut myös vuosina 2014 ja 2018 vakavia vammoja aiheuttaneita työtapaturmia suojaamattomilla koneilla. Yhtiö ei ollut kuitenkaan ilmoittanut työtapaturmista työsuojeluviranomaiselle eikä poliisille, kuten laissa on edellytetty, vaan ne ovat tulleet työsuojeluviranomaisen tietoon jälkeenpäin muuta kautta. Yhtiön koneilla sattuneita tapaturmia ei kuitenkaan käsitelty käräjäoikeudessa.

Rikoksen tekoaika oli poikkeuksellisen pitkä

Käräjäoikeus tuomitsi Moilas Oy:lle 70 000 euron yhteissakon. Yhteisösakon määrää korottavina seikkoina oikeus otti huomioon sen, että työturvallisuusrikoksen tekoaika on poikkeuksellisen pitkä, laiminlyönnit ovat olleet toistuvia ja ne ovat jatkuneet viranomaisen toistuvista huomautuksista huolimatta sekä sen, että kyseessä on vakavarainen yhtiö. Yhteisösakon määrää alentavina tekijöinä oikeus otti huomioon sen, että yhtiön tulos on viime aikoina hieman heikentynyt sekä sen, että yhtiö on nyt sen edustajien kertoman mukaan ryhtynyt toimenpiteisiin kyseisen lainvastaisen olotilan korjaamiseksi.

Yhtiö ja sen asianajaja myönsi käräjäoikeuden istunnossa, että yhtiön toiminnassa on tapahtunut työturvallisuusrikos syyttäjän väittämällä tavalla. Yhtiö myönsi myös syyttäjän vaatiman yhteisösakon rahamäärän oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi.

Etelä-Savon käräjäoikeus julisti tuomion suullisesti tänään 11.10.2023 Mikkelissä pidetyssä istunnossa ja antaa tuomion kirjallisena myöhemmin.

Käräjäoikeuden asianumero on R 22/528.