Elintarviketeollisuudelle malli luontokadon torjuntaan 

Elintarviketeollisuusliiton kesällä julkaistussa biodiversiteettiselvityksessä kartoitettiin toimialan keskeisimpiä luontovaikutuksia ja -riippuvuuksia sekä haettiin keinoja luontotyön edistämiseksi. Lisäksi laadittiin etenemismalli, jonka toivotaan helpottavan alan yrityksiä luontotyöhön tarttumisessa.  

Luontokadon vauhti ja vakavuus ovat osoittaneet, että muutoksia tarvitaan. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa yritysten vastuullisuustyötä. Luontotoimia on yrityksissä tehty jo pitkään, mutta aihepiiriä pohdittiin ensimmäisen kerran koko elintarviketeollisuusalan näkökulmasta.  

Alkutuotannolla suurin vaikutus 

Elintarvikealan yritykset ovat yhteydessä luonnon monimuotoisuuteen paitsi operatiivisen toiminnan ja prosessien, myös välillisesti arvoketjunsa kautta. Elintarviketeollisuudessa syntyy selvästi enemmän välillisiä kuin suoria vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. 

Merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät arvoketjun alkupäässä elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannossa. Tuotantotapoihin vaikuttaminen yhdessä alkutuotannon toimijoiden kanssa sekä luonnon monimuotoisuutta edistävät raaka-ainehankinnat ovat elintarvikeyrityksille keskeisiä keinoja torjua luontokatoa.  

Elintarviketeollisuuden suorat luontovaikutukset liittyvät tuotantolaitosten ja muun infrastruktuurin kuten toimitilojen, varastojen ja logistiikan luontovaikutuksiin. Maankäytön lisäksi suoria luontovaikutuksia syntyy tuotantoprosesseissa. 

Elintarviketeollisuudella rooli luontotyön edistäjänä 

Luonnon monimuotoisuusvaikutukset ovat luonteeltaan paikallisia. Ne jakaantuvat maantieteellisesti epätasaisesti ja vaihtelevat suuresti eri alueiden välillä.  

Yritysten arvoketjujen pituus vaihtelee. Osa raaka-aineista on tuotettu kotimaassa, jolloin ketju on lyhyempi ja yleensä myös helpompi jäljittää. Haasteita tuovat pitkät ja pirstaloituneet globaalit arvoketjut, jolloin läpinäkymättömyys arvoketjun alkupäässä tekee luontovaikutusten tunnistamisesta ja niihin vaikuttamisesta haastavampaa.   

Elintarvikearvoketjussa tehdään jo nyt kiinteää yhteistyötä, mutta selvityksessä havaittiin, että toimenpiteiden edistämiseksi sitä on tiivistettävä entisestään paitsi koko elintarvikearvoketjussa, myös julkisen sektorin ja poliittisten päättäjien kanssa.  

Toimialalla on myös tärkeä tehtävä viestiä nykyistä näkyvämmin jo toteutetuista toimista ja niiden tuomasta lisäarvosta. Tämä on tärkeää myös vastuullisuusmielikuvan näkökulmasta.  

Toimia luontotyön vauhdittamiseen  

Merkittävimpien luontoriippuvuuksien ja -vaikutusten tunnistaminen auttaa hallitsemaan yritysten liiketoiminnalle koituvia riskejä. 

Kunnianhimoinen ja määrätietoinen luontotyö voi myös tuoda yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se voi näkyä uusina tuotteina, brändinä ja maineena, toimintaketjun resilienssinä, jopa halvempana rahoituksena.  

Jo nykyisin toimialalla on paljon yrityksiä, jotka ovat edelläkävijöitä luonnon monimuotoisuustyössä. Toisaalta on myös yrityksiä, jotka ovat työn alkutaipaleella. Yrityksen koko ja resurssit vaikuttavat siihen, paljonko omaa panostusta yrityksessä voi käyttää. Siksi selvityksen yhteydessä laadittiin etenemismalli, jonka tarkoituksena on tukea yrityksiä omassa luontotyössään.  

Lähtökohtana mallissa on, että yritys tuntee sekä itsensä että arvoketjunsa luontovaikutusten toimintaympäristön. Näiden pohjalta yritys linjaa tavoitteet ja rakentaa tiekartan keinoista, joilla tavoitteet voi viedä käytäntöön. Seurannan varmistamiseksi on linjattava, miten vaikuttavuus todennetaan ja miten sitä seurataan. 

Mittaamisella on keskeinen rooli luontotyön todentamisessa. Luonnon monimuotoisuus on monimutkainen kokonaisuus. Sitä ei voi kuvata yhden ilmiön tai muuttujan kautta, ja siksi luontovaikutusten mittaamiseen on olemassa lukuisia, eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja menetelmiä. 

Yritykset ovat toivoneet yhteismitallista mittaristoa, joka mahdollistaisi nykyistä paremman vertailtavuuden.  Myös tätä voi edistää vain tiiviissä yhteistyössä niin kansallisesti kuin globaalisti. 

Selvitys löytyy ETL:n sivuilta https://www.etl.fi/uutishuone/selvitys-elintarviketeollisuuden-luontovaikutuksista-raaka-aineiden-tuotanto-keskiossa-monimuotoisuus-turvataan-koko-ruokaketjun-yhteistyolla/