Kumppanisisältö: Elomatic Oy

Miten varmistat valmistustoimintasi jatkuvuuden ja investointiesi kannattavuuden?

Eskaloitunut geopoliittinen tilanne sekä ilmastonmuutos tuovat epävarmuutta elintarviketuotannon näkymiin ja vaikuttavat investointipäätöksiin. Tilannetta pahentaa entisestään elintarviketeollisuuden kustannuskurimus ja kannattavuuden hallinta. Oman tuotannon kohoavat energiakustannukset ja raaka-aineiden hinnannousu sekä kallistuva logistiikka pitäisi saada sisältymään mahdollisimman nopeasti omiin myyntihintoihin. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa lannoitteiden saatavuus.

Kustannuskriisi ja kannattavuuden haasteet vaativat toimenpiteitä koko arvoketjussa. Muutosinvestoinneilla olisi varmistettava nopeasti toiminnan jatkuminen, mutta samalla olisi edettävä vihreässä siirtymässä: päästövähennyksissä, biopohjaisemmissa ratkaisuissa sekä uusiutuvissa energiamuodoissa. Miten tämä kaikki saadaan onnistumaan?

Menestyksen avaimet tehdasinvestoinneissa

Onnistuneiden laitosinvestointien perusta on riittävissä teknistaloudellisissa selvityksissä ja sidosryhmien tarpeiden huomioimisessa. Näillä ns. pre-engineering-vaiheiden selvityksillä varmistuu investoinnin teknisen konseptin toteutuskelpoisuus ja skaalautuvuus. Lisäksi investointisuunnittelun vaiheistuksen avulla toteutuksen kokonaiskustannusarvio tarkentuu ja riskienhallinta päivittyy realistisesti.

Konsultti- ja suunnittelutoimisto Elomaticin ketterien projektihallinnan käytäntöjen ja 3D-suunnittelutyökalujen avulla saat investointisi pysymään sovitussa aikataulussa ja budjetissa – oli se sitten pilot-, demo- tai full scale-yksikkö tai muu tehostamis- ja muutoshanke.

Tiekartat resurssiviisauteen ja vähähiilisyyteen

Elomatic tarjoaa asiantuntijaresursseja myös pidempiaikaiseen energiatehokkuuden yhteistyöhön, jossa laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa suuntaviivat yrityksen energia- ja materiaalitehokkuuden kehittämiseksi.

Yhteistyössä kanssamme kartoitat potentiaalin resurssiviisauden lisäämiseksi ja tehostamisen painopistealueiden löytämiseksi. Potentiaalikartoituksessa voimme hyödyntää tarvittaessa diagnostiikkatyökaluja eri järjestelmätietojen analysoinnissa. Luomme yhdessä räätälöidyt tiekartat resurssiviisauteen sekä vähähiilisyyteen, joissa priorisoimme alla olevat vaihtoehdot huomioiden liiketoimintaympäristösi vaatimukset:

  • panostukset energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen 
  • ostoenergian tuotantomuodon vaihtaminen vähäpäästöisemmäksi ja toiminnan sähköistäminen sekä
  • kehitystyö raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyvien päästöjen vähentämiseksi.

Soveltuvien energiamuotojen tarkastelu ja energiatehokkuus  

Elomaticin asiantuntijoilla on vankkaa kokemusta eri teollisuusalojen valmistusprosesseista ja tehdaspalvelujärjestelemistä. Energiakatselmuksen kohdentaminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti esimerkiksi valmistuslinjaan tai valittuun tehdaspalvelujärjestelmään auttaa löytämään syvällistä tietoa kohteen toiminnasta, energiatehokkuudesta ja tehostusmahdollisuuksista. Näin katselmus on kustannustehokas ja toimenpiteet kohdentuvat potentiaalisille osa-alueille. Katselmusten pohjilta perusteltu säästöinvestointien tarkempi suunnittelu ja projektointi onnistuu myös kauttamme.

Katselmusten yhteydessä voimme tarkastella myös energiantuotantoa kaikkiaan nyt ja tulevaisuudessa. Yrityksen tilanteesta riippuen lämmöntalteenottoratkaisujen lisäksi potentiaalisiksi voivat nousta panostukset uusiutuvaan energiaan (kuten aurinkoenergiaan tai tuuli- ja vesivoimaan) tai lämpöpumppuratkaisuihin, jotka kaikki ovat tärkeitä ja tehokkaita tapoja tavoitella hiilineutraaliutta. Avustamme myös ajankohtaisissa teollisuuden ns. ”maakaasu-exit” -investoinneissa laitosten vaatiman muutossuunnittelun ja projektoinnin osalta. Olemme niin ikään mukana siirtymässä vähäpäästöisempiin energiantuotantoratkaisuihin mm. biokaasulaitosinvestoinneissa.

Materiaalikatselmointi

Materiaalikatselmus on systemaattinen työkalu valmistustoiminnan säästökohteiden tunnistamiseen. Se arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirtoja ja auttaa havaitsemaan tuotantoprosessista ne vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalin ja energian käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Valmistustoiminnan säästökohteiden tunnistamisen lisäksi materiaalitehokkuus on nousemassa merkittäväksi kilpailutekijäksi, johon kannattaa kiinnittää huomiota viimeistään nyt kun luonnonvarat ovat niukkenemassa.

Elomaticin koulutetut materiaalikatselmoijat ovat apunasi ja auttavat myös katselmusrahoituksen hakemisessa Business Finlandilta. Elintarvikesegmentin pk-yrityksissä Motivan katselmointimallilla tunnistettu säästöpotentiaali on keskimäärin 600 000 euroa/yritys/vuosi. 

Kiertotalous hiilineutraaliuden saavuttamisessa

Teollisuus voi kiertotalouden ratkaisuilla vähentää luonnonvarojen käyttöä, kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. Voit fokusoida kehityspanokset asiantuntijoidemme kanssa resurssi- ja energiatehokkaampiin tuotantoprosesseihin, materiaalien suljettuihin kiertoihin, uusiin ja entistä kestävämpiin tuotteisiin. Uusissa tuoteinnovaatioissa varmistamme valmistuksen scale-upiin ja huomioimme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia.

Elomaticilla on laaja verkosto teknologiatoimittajia, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä ja jopa tarvittaessa luoda räätälöityjä laitteita ja järjestelmiä. Pystymme hyödyntämään kansainvälistä kokemustamme prosessiteollisuuden prosesseista löytääksemme ja yhdistääksemme parhaat ekologiset, taloudelliset ja oikein mitoitetut laite- ja laitosratkaisut.

Panostetaan kiertotalouden ja biojalostuksen prosessi- ja laitosratkaisuihin yhdessä ja tehdään innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa sidosryhmien kestävyysvaatimukset huomioiden.

Lue lisää www.elomatic.com verkkosivuilta.
Ota yhteyttä: riina.brade@elomatic.com tai info@elomatic.com