KE 6/2010, s. 20: Kuluttajalähtöisyys on tuotekehityksen ykkösajuri

Kuluttajan ja erilaisten kuluttajaryhmien ymmärtäminen on tärkein osa tämän päivän tuotekehityksen menestymisessä. Ilman vahvaa kuluttajaosaamista ei synny uusia ja innovatiivisia tuotteita, jotka parantavat ja helpottavat kuluttajan arjen ja juhlan ruokaratkaisuja.

Onnistunut tuotekehitys vaatii tuotekehitysstrategian, joka on johdettu koko yrityksen visiosta ja strategiasta. Visio ”Hyvä Ruoka, Parempi Mieli” määrittelee sen, minkälainen yritys Atria haluaa olla. Vision ympärille rakentuu konsernin strategia. Atria ei halua vain kehittää yksittäisiä tuotteita markkinoille, vaan haluamme markkinan kysynnän mukaan olla ratkaisemassa asiakkaidemme ja kuluttajien arkea ja juhlaa.

Yli sata vuotta toimineena yrityksenä kannamme vastuuta suomalaisten − ja tätä nykyä myös Itämeren alueen – kuluttajien ruokahetkistä, ruokailun onnistumisesta ja ruokailosta. Strategiaan perustuvan tuotekehityksen suuntaviivat realisoituvat kuluttajatutkimusten kautta, joita tehdään (lue teetetään) runsaasti.
Kansainvälisesti toimivana konsernina pyrimme yhä enenevässä määrin toimimaan samalla tavalla samoin prosessein eri maissa. Atriaan kuuluu tätä nykyä lukuisia tehtaita Suomen ulkopuolella (Ruotsi, Tanska, Venäjä ja Viro). Tuotekehitysprosessin kehittäminen ja toteuttaminen konsernin sisällä on seuraava tuotekehityksen ja tuoteryhmähallinnan iso haaste.

Paikallista tuotekehitystä kansainvälisessä yhteistyössä

Tuotekehitys on tuloksellinen silloin, kun se on osana isompaa yrityksen kehittämisen kuvaa. Tuotekehitys prosessina ei voi olla irrallaan, vaan se on osa yrityksen prosesseja ja sillä on useita rajapintoja muihin prosesseihin niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin. Onnistuminen vaatii oikeanlaisen infrastruktuurin, organisoitumisen (resurssit) ja osaamisen.

Atria on johtava elintarvikeosaaja Suomessa ja Itämeren alueella. Tuotekehitystä tehdään paikallisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla (Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia), mutta samalla kuitenkin erittäin tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä koko konsernin kanssa, jotta parasta osaamista ja tietämystä voidaan jakaa yli maan rajojen.

Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstä yli rajojen on leivänpäällisten lanseeraus Venäjän markkinoille uudelleen avattavissa kuluttajaystävällisissä pakkauksissa. Pakkaukset lanseerattiin ensin Suomen markkinoille ja sen jälkeen onnistuneesti myös Venäjälle.

Tuotekehitys ei ole yksittäisen tuotteen kehittämistä

Suomen tuotekehityksessä työskentelee yli 20 henkilöä. Vahvuudeksi voidaan lukea mm. se, että tuotekehityshenkilöstö on taustaltaan ja koulutukseltaan varsin heterogeenista, löytyy kokkeja, diplomi- ja AMK-insinöörejä, elintarviketieteiden maistereita, lihateknologeja sekä ravitsemustieteilijöitä. Jatkuva osaamisen kehittäminen yhteisen ja yksilökoulutusten kautta on tärkeää, jotta yritys on kilpailukykyinen jatkuvassa kehityksen paineessa.

Atrialle on vakiintunut myös vahva trainee-prosessi, jonka kautta saadaan uusia kasvavia kykyjä mm. Atrian tuote- ja pakkauskehitykseen. Traineet valitaan haun perusteella sekä talon ulkopuolelta että myös sisältä. Yleensä kyse on joko vastavalmistuneista henkilöistä tai uutta uraa suunnittelevista potentiaalisista osaajista.

Traineet osallistuvat hyvin suunniteltuun koulutusohjelmaan, joka on erityisesti Atrialle räätälöity. Opiskelun lisäksi traineet tekevät opinnäytetyön jostakin itseä kiinnostavasta osa-alueesta. Menestykselliseen tuote- ja pakkauskehitystyöhön kun ei ole ihan valmista opinahjoa, vaan tähän, kuten moneen muuhunkin alaan, voidaan kasvaa vain kokemuksien kautta.

Tuote- ja pakkauskehityksen tärkeimpinä tavoitteina ovat uutuuksien kehittäminen yhdessä markkinoinnin, tuotannon, ohjauksen ja myynnin kanssa sekä jatkuva nykyisten tuotteiden parantaminen ja huoltaminen. Vaikka osaamisen kehittymisen kannalta on tärkeää säilyttää yhteys tuotekehityshenkilöstön kesken, vielä tärkeämpää on löytää oikea malli toimia yhdessä kyseisen liiketoiminnan tai segmentin avainhenkilöiden kanssa. Tuotekehitys ei ole koskaan yksittäisen tuotteen kehittämistä ja siksi organisoitumisen tulee olla sen mukaista.

Tuotekehitys on systemaattinen prosessi

Tuotekehitys on hyvin looginen ja systemaattinen prosessi, jossa kaikki toiminnot dokumentoidaan ja testataan, ennen kuin lopullisia päätöksiä tehdään. Atrialla on käytössä tuotekehityksen oma dokumentointijärjestelmä, joka luotiin jo 2000 -luvun alussa ja sitä kehitetään joka vuosi vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Dokumentointijärjestelmän avulla hallinnoidaan tuotekehitysprosessia, projektien kulkua ja tuloksia lähtien briefeistä ja esiselvityksistä tuotekoodeihin ja aina edelleen kuluttajapalvelun infokanavaan asti. Järjestelmän ehdottomat vahvuudet ovat siinä, että se on räätälöity meidän käyttöömme ja sitä jatkokehitetään tehokkaasti vastaamaan lisääntyneen tiedon määrään.

Tuotteistaminen alkaa mahdollisuuksien tunnistamisesta: trendit, kulutuskäyttäytyminen sekä erilaiset muutosvoimat. Mahdollisuudet tutkitaan tarkasti, jotta ymmärretään ja oivalletaan, mitä ne Atrialle tarkoittavat. Sen jälkeen arvioidaan trendien merkitys eri kuluttajasegmentteihin. Tämän jälkeen alkaa kehittyä nopeasti ensimmäisiä näkemyksiä ja uusia ideoita nykyisiin tuoteryhmäsegmentteihin tai uusia ajatuksia kokonaan uusista tuotesegmenteistä.

Ideoiden keruu laajaa

Ideoita saadaan hyvin monista lähteistä esim. matkoilta muihin ruokakulttuureihin, messumatkoilta, raaka-aine- ja laitetoimittajilta, netin kautta tai ulkopuolisista verkostoista. Parhaimmat ideat voivat olla hyvinkin yksinkertaisia ja yleensä syntyvät, kun oivalletaan, mitä kuluttaja oikeasti tarvitsee tai miten voimme helpottaa kuluttajan arkea. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuluttajia kuullaan, sen paremmin ideoita pystytään toteuttamaan.

Atrialla on käytössä vajaan kahden vuoden rullaava tuotekehitysohjelma, mutta lisäksi päivitämme jatkuvasti pitempää kolmen vuoden tuotekehityssuunnitelmaa. Painopistealueina ovat edelleen helppous ja ruuan maku, mutta yhä enemmän vaikuttavat myös ympäristöasiat, vastuullisuus ja terveellisyys.

Yritysvastuuohjelma kattaa koko ruokaketjun

Yritysvastuusta tai yhteiskuntavastuusta puhutaan tätä nykyä lähes jokaisessa yrityksessä. Kuluttajat ovat myös enenevässä määrin kiinnostuneita siitä, miten elintarvikkeita tuotetaan tai miten tuotantoeläimiä kasvatetaan. Vaikka kiinnostus toimintaketjusta lisääntyy, ympäristötietoisuus kasvaa ja teollisuuden vaikutukset ympäröivään maailmaan avautuvat, vastuullisuus ei välttämättä vaikuta vielä yksilötasolla ostokäyttäytymistä voimakkaasti ohjaavana tekijänä. Mutta trendi on voimistumassa.

Atrialle vastuullisuus on moniulotteinen asia. Yrityksen yli satavuotista vastuullista toimintaa kehitetään nyt koordinoidusti Atrian Kädenjälki -ohjelmalla. Se on kokonaisvaltainen yritysvastuuohjelma, joka vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa. Ohjelma kokoaa Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset sekä viestii niistä kattavasti ja läpinäkyvästi.

Tuotekehityksellä on keskeinen rooli vastuullisuushankkeiden eteenpäin viennissä. Monet pakkausmateriaaliratkaisut vaikuttavat suoraan materiaalien käyttömääriin ja materiaalien laatuun ja sitä kautta edelleen ympäristöasioihin. Toinen tuotekehitykseen liittyvä vastuullisuusteema on ravitsemus: kuinka huomioidaan erilaiset yksittäisen kuluttajan ravitsemukselliset tarpeet ja toisaalta kansanterveydelliset lähtökohdat.

Merja Leino
ruokaliiketoiminnan johtaja
Atria Suomi Oy
merja.leino(at)atria.fi

Marianne Nordblom
tuotekehitysjohtaja
Atria Suomi Oy
marianne.nordblom(at)atria.fi

****************************

Ei jalanjälki vaan Atrian vastuullinen kädenjälki

Atrian Kädenjälki -ohjelma on kokonaisvaltainen yritysvastuuohjelma, joka vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa. Ohjelma kokoaa Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset sekä viestii niistä kattavasti ja läpinäkyvästi. Kädenjälki viestii voimakkaasti siitä, kuinka jokainen toimija ketjussa omilla toimillaan ja toiminnoillaan vaikuttaa lopullisen tuotteen tai konseptin hyväksyttävyyteen. Se on myös paljon laaja-alaisempi ohjelma kuin jalanjälki.

Yksi konkreettinen tulos meneillään olevaa vastuullisuustyötä on kaikkia maita koskevan Atrian Tapa Toimia -säännöstö. Säännöstön tavoitteena on kertoa henkilöstölle ja sidosryhmille, kuinka Atrialla suhtaudutaan vastuullisesti eri toimintoja koskeviin asioihin ja kuinka yritys toimii suhteessa ympäristöön.
Atrian Kädenjälki -ohjelma kattaa kansainvälisen käytännön mukaisesti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökulman. Ympäristön hyvinvointi on yrityksen ja koko ruokaketjun perusedellytys. Atria ehkäisee omassa toiminnassaan välittömiä ympäristövaikutuksia ja tunnistaa välilliset ympäristövaikutukset toimintaketjun eri vaiheissa, esimerkiksi alkutuotannossa.

Sosiaalisen vastuun keskeisin ulottuvuus on henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa yrityksessä myös tuoteturvallisuuteen ja -vastuuseen sekä kuluttajansuojaan liittyviä velvoitteita ja vapaaehtoisia vastuita.

Kehitysprojektit yhdistävät yritysvastuun ulottuvuudet

Atrian Kädenjälki -ohjelma ulottuu kaikkiin yrityksen toimintamaihin, ja se todentuu erilaisissa kehitysprojekteissa eri maissa. Suomessa ensivaiheessa vastuullisten toimintatapojen kehittäminen painottuu eläinten hyvinvointiin, ravitsemukseen ja koko ketjun ympäristövaikutuksiin.

Ympäristöasioissa yritys keskittyy pienentämään ympäristövaikutuksia muun muassa hyödyntämällä tehokkaita pakkaus- ja logistisia ratkaisuja sekä edelleen vähentämällä energian kulutusta tuotannossa. Atria Suomi on esimerkiksi keskittänyt tarvitsemansa pakastevarastoinnin uudentyyppistä kylmäteknologiaa hyödyntävään logistiikkakeskukseen. Uusi teknologia on energiatehokkaampaa ja kuljetukset voidaan hoitaa vähemmillä ajokilometreillä.

Merja Leino
tuoteturvallisuus- ja vastuullisuusjohtaja
Atria Oyj