KE 5/2016, Koulutus & kansainvälistyminen, Elintarvikealan koulutus uudistuu Viikissä

Helsingin yliopistossa alkavat syksyllä 2017 uudet koulutusohjelmat.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääainepohjaiset ohjelmat, kuten ravitsemustiede ja elintarvike-ekonomia, muuttuvat laajoiksi kandidaattiohjelmiksi ja monitieteisiksi maisteriohjelmiksi. Jo neljä vuotta sitten käynnistettiin elintarviketieteiden laaja kandiohjelma, joka yhdisti elintarvikekemian ja -teknologian. Viikin osalta uudistus tarkoittaa, että maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opetetaan elintarviketieteiden alalla kolmea monialaista kandiohjelmaa ja kolmea maisteriohjelmaa.

Uusi koulutusohjelma perustuu opintopolkuihin
Elintarvikealan ohjelmat ovat elintarviketieteiden kandidaattiohjelma sekä ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaattiohjelma. Lisäksi yhteistyössä biotieteellisen tiedekunnan kanssa on ympäristötieteiden ja molekyylibiotieteiden kandidaattiohjelma.
Elintarvikealan maisteriohjelmat ovat elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Sciences), elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma sekä ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour)
Koulutusohjelmien uudistaminen tarkoittaa, että opiskelijat eivät pyri oppiaineisiin vaan koulutusohjelmiin, jotka sisältävät erilaisia opintopolkuja. Ensin suoritetaan tutkinto kandidaattiohjelmassa, josta valmistutaan, ja vasta sitten siirrytään joko maisteriopintoihin tai työelämään.
Uudistuksen keskiöön on nostettu työelämälähtöisyys ja opiskelijakeskeisyys. Viikin elintarvikealan opetus ja tutkimus ovat perinteisesti olleet kiinteässä yhteydessä alan yrityksiin. Elintarviketieteiden maisterin tutkinnoilla on myös työllistytty hyvin.
Niukkenevissa resursseissa juuri opiskelijalähtöisyys ja eri yksiköiden välinen yhteistyö on tärkeää, jotta jatkossakin elintarvike-alan kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneet nuoret työllistyvät ja uudistavat alansa tutkimusta sekä opetusta.
Maisteriopetus annetaan useimmissa koulutusohjelmissa englannin kielisenä, mutta opiskelija voi suorittaa opintonsa myös suomeksi tai ruotsiksi.

Kandidaattiohjelmissa opitaan perusteet
Elintarviketieteiden kandiohjelma on monitieteinen, kemiaan, fysiikkaan ja biologiaan perustuva luonnontieteellinen tutkinto. Ohjelmasta valmistutaan elintarviketieteiden kandidaatiksi (ETK). Valmistuneet tuntevat elintarvikkeiden tuotantoketjun raaka-aineista kulutukseen, ymmärtävät elintarvikkeiden ravintoarvoon, laatuun ja kemialliseen sekä mikrobiologiseen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden luonnontieteellisen perustan, osaavat soveltaa luonnontieteellistä tietoa elintarvikkeisiin sekä osaavat työskennellä erilaisissa laboratorioympäristöissä. Ohjelmaan valitaan vuosittain 60 uutta opiskelijaa.

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa opitaan soveltamaan taloustieteiden keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. Tutkinnon myötä opiskelija osaa ongelmalähtöisesti tunnistaa ja analysoida ruokajärjestelmään, luonnonvarojen käyttöön, ympäristökuormitukseen, kuluttajien hyvinvointiin sekä yrityksen toiminnan ohjaukseen liittyviä kysymyksiä.
Ohjelmaan otetaan 75 opiskelijaa ja opiskelijat voivat erikoistua elintarviketalouden ja kulutuksen tai maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuuntiin. Ohjelmassa voi suorittaa joko maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin (MMK) tai elintarviketieteiden kandidaatin (ETK) tutkinnon.

Maisteriohjelmissa valinnan vapautta
Uudessa elintarviketietieteiden maisteriohjelmassa (Food Sciences) opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, millainen elintarvikealan asiantuntija hänestä tulee. Maisterin tutkintoa voi suunnata valitsemalla elintarvikekemian, elintarviketeknologian, liha-, maito- tai viljatieteen ja -teknologian opintoja, joita täydentävät esimerkiksi elintarvikkeiden tuotekehityksen, turvallisuuden tai ruokaketjun kestävän kehityksen opinnot.
Maisteriohjelmaan otetaan 60 opiskelijaa. Ohjelmaan voivat hakeutua sekä elintarviketieteiden että molekyylibiotieteiden kandidaatit. Tämän lisäksi ohjelmaan voivat hakea muut joko kotimaassa tai ulkomailla soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet sekä ammattikorkeakoulusta valmistuneet. Jos elintarviketieteiden kandidaatin tasoisia opintoja ei ole suoritettu aikaisemmassa tutkinnossa, niitä tulee sisällyttää maisteritutkintoon (ETM).
Uusi maisteriohjelma yhdistää elintarvike-ekonomian, maatalouden liiketaloustieteen, kuluttajaekonomian, yrittäjyyden ja markkinoinnin näkökulmia. Opiskelija kehittyy opintojen myötä asiantuntijaksi, joka ymmärtää, jäsentää ja ratkaisee elintarviketalouden järjestelmään, liiketoimintaan sekä kulutukseen liittyviä ongelmia. Ohjelmasta valmistuu elintarviketieteiden maisteriksi (ETM) tai maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM) siitä riippuen, millaisen opintopolun opiskelija valitsee.
Maisteriohjelmaan otetaan 45 opiskelijaa. Ohjelmaan pääsee suoraan ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta. Lisäksi ohjelmaan voi hakea joko kotimaassa tai ulkomailla soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat (esim. elintarvike-, liiketalous- ja yhteiskuntatiede). Jos muulla kuin ETK- tutkinnolla valmistunut kandidaatti haluaa valmistua elintarviketieteiden maisteriksi (ETM), hän opiskelee elintarviketieteen opintoja osana maisterintutkintoa.
Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour) on maatalous-metsätieteellisen, käyttäytymistieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteinen ohjelma, josta valmistuu filosofian maistereita (FM). Maisteriohjelmaan voivat hakeutua elintarviketieteiden, molekyylibiologian, kasvatustieteiden ja sosiaalitieteiden kandidaatit sekä muissa soveltuvissa kandidaattiohjelmissa opiskelleet.
Ohjelmaan otetaan 40 opiskelijaa. Maisteriohjelman keskeisiä syventäviä opintoja ovat muun muassa ruuankäytön, ravintoaineiden saannin ja ravitsemustilan tutkimusmenetelmät: epidemiologiset ja kokeelliset tutkimusasetelmat, molekulaarinen ravitsemustiede, ravinto ja terveys, johtaminen ruokapalveluissa, ruokakulttuuri ja kulutusyhteiskunta, kestävä hyvinvointi ja kulutuskäyttäytyminen sekä ruokapolitiikka ja kuluttaja-aktivismi.

Minna Autio
yliopistonlehtori
kuluttajaekonomia
Taloustieteen laitos

Marina Heinonen
professori (ravinnon turvallisuus)
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos

Vieno Piironen
professori
elintarvikekemia
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos

Professori Marina Heinosen laatima kysely elintarviketieteiden maistereiden osaamistarpeista lähettiin syys-lokakuun vaihteessa muun muassa Elintarviketieteisen seuran jäsenille. Kyselyllä Helsingin yliopisto halusi kuulla laajasti elintarvikealan toimijoiden mielipiteitä koskien maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (Viikin) elintarviketieteen maisteriopintojen sisältöä.

Muut teemajutut samasta lehdestä Nro 5 / 2016: