KE 3/2016, s. 21: Kunnossapito & Työturvallisuus: Hyvinvointiryhmä kuluttajan asialla

Elintarviketeollisuusliittoon perustettiin vuoden 2015 lopulla hyvinvointityöryhmä, johon ilmoittautui heti pitkälti toistakymmentä innostunutta ja aktiivista ravitsemustieteilijää ja -viestijää teollisuudesta. Keskustelu työryhmässä on erittäin vilkasta.
Ravitsemus- ja hyvinvointinäkökohdilla on suuri painoarvo Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksille. Yrityksissä työskennellään päivittäin näiden teemojen ympärillä. Työryhmän tarkoituksena on käsitellä ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä globaaleja ja kansallisia aloitteita elintarviketeollisuuden näkökulmasta.
Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja tehdä tunnetuksi niitä pitkäjänteisiä ponnisteluja, joita teollisuudessa tehdään hyvän ravitsemuksen ja kuluttajan hyvinvoinnin edistämiseksi.
Jo vuosikymmeniä teollisuus on esimerkiksi vähentänyt vähitellen suolan määrää elintarvikkeissa. Rasvan määrään ja laatuun on kiinnitetty huomiota, ja viime vuosina sokeripitoisuuksia on vähennetty monissa tuotteissa. Nudging for Good on eurooppalaisen brändijärjestön AIMin uusi ajatusmalli, jossa brändien avulla kuluttajaa ohjataan hienovaraisesti kohti kestäviä ja terveellisiä valintoja. Elintarviketeollisuusliitto on AIMn jäsen.

Tähtäimessä hyvinvointistrategia
Vuoropuhelun edistäminen konkretisoitui kesäkuun puolessa välissä, kun työryhmä yhdessä muiden sidosryhmien kanssa kokoontui Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa pohtimaan säännönmukaisen yhteistyön kehittämistä. Tahtotila vuoropuhelun lisäämiseen on molemminpuolinen, sillä kaikilla on sama päämäärä: hyvinvoiva ihminen.
Työryhmän tehtävänä on luoda myös hyvinvointistrategia, jossa otetaan huomioon Euroopan tasolla asetetut tavoitteet tuotteiden koostumuksen parantamiselle (reformulaatio) ja tuotemuotoilu laajemmassa mielessä. Keskeiselle sijalle nousevat myös ruokavalion kokonaisuuden ja kohtuuden korostaminen, oikeat elintarviketiedot sekä kuluttajaneuvonta ja ruokakasvatus.
Tavoitteena on luoda näistä kaikista hyvien käytäntöjen esimerkkipankki, joka innostaa yrityksiä kilvoittelemaan edelleen kuluttajan hyvinvoinnin edistämiseksi. On myös hyvin tärkeää, että ravitsemus-, kuluttajakäyttäytymis- ja teknologian tutkimus säilyvät vahvana Suomessa.

Helpotetaan kuluttajan valintoja
Elintarviketeollisuus tekee tuotteita suoraan kuluttajille. Yrityksissä tehdään paljon kuluttajatutkimusta ja yhteistyötä kuluttajien kanssa tuotekehityksen onnistumiseksi. Työryhmä toivoo, että tätä teollisuuden osaamista hyödynnetään enemmän vuoropuhelun avulla.
Keskeinen työryhmän viesti on, että elintarviketeollisuus välittää kuluttajan hyvinvoinnista ja toimii vastuullisesti. Monipuolisen tuotevalikoiman ja inspiroivien reseptien avulla kuluttajilla on mahdollisuus tehdä omia hyvinvointia edistäviä valintoja. Liikunnan, unen ja muun elämänhallinnan ohella ravitsemuksella on keskeinen rooli ihmisen hyvinvoinnissa.
Ruuan ja yhdessä syömisen ympärille nivoutuu myös vahvasti sosiaalinen ulottuvuus, yhteisöllisyys ja mielen hyvinvointi. Pöytä on katettu elämän kokoisilla asioilla.

Marleena Tanhuanpää
johtaja
Elintarviketeollisuusliitto
marleena.tanhuanpaa(at)etl.fi

Muut teemajutut samasta lehdestä :