KE 1/2016, s. 24: NMKL julkaisi menettelyohjeen elintarvikkeiden näytteenottoon

Äskettäin ilmestynyt Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitean menettelyohje Nro 12 sisältää sekä näytteenoton käytännön menettelytapoja että tilastollisia näytteenottosuunnitelmia.

Elintarvikkeiden analyysimenetelmien kehittämiseen ja mittausepävarmuuden minimointiin uhrataan paljon voimavaroja. Näytteiden ottamiseen ja edustavuuteen kiinnitetään usein paljon vähemmän huomiota. Tiedetään, että näytteenotto voi aiheuttaa tutkimustulokseen suuremman mittausepävarmuuden kuin itse analysointi. Virheellinen näytteenotto aiheuttaakin tarpeettomia kustannuksia ja virheellisiä päätöksiä.
Näytteen on edustettava koko tutkittavaa tuote-erää, jotta sen perusteella voidaan tehdä luotettavasti päätös erän hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Näytteenoton pitäisi olla kustannustehokasta, toisin sanoen näyte tulee ottaa oikealla tavalla ja huomioida näytteen ominaisuudet sekä siitä tehtävät analyysit.
NMKL:n (Nordisk Metodikkommitté för livsmedel) näytteenotto-ohje ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna. 2003. Nykyhetken tarpeisiin päivitetty ja tarkennettu versio ohjeesta ilmestyi vuonna 2014 englanniksi ja norjaksi sekä suomennettuna vuonna 2015.

Mitä ohje sisältää?
Ohje jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on pohdittu näytteenoton tavoitteita sekä tutkittavan ominaisuuden ja tuotteen vaikutusta näytteenoton käytännön toteutukseen. Ohjeita annetaan näytteenottovälineistöstä, eri analyysityyppien vaikutuksesta näytteenottoon, näytteen merkitsemisestä, sinetöinnistä, vastanäytteestä, näytteenottotodistuksen sisällöstä, näytteen kuljetuksesta, säilytyksestä ja esikäsittelystä. Sinetillä varmistetaan näytteen koskemattomuus, ja kiistatapauksissa voidaan analysoida vastanäyte. Ohjeita annetaan myös laboratorionäytteiden valmistamiseen, tulosten tulkitsemiseen ja mittausepävarmuuden huomioimiseen.
Ohjeen liitteessä on esitetty yksityiskohtaisesti eri tilanteisiin sopivia näytteenottosuunnitelmia ja niiden käyttötarkoitus. Suunnitelmien kaksi päätyyppiä ovat attribuuttiset ja variaabeliset näytteenottosuunnitelmat. Näistä on annettu esimerkkejä. Periaatteeltaan oikeita näytteenottosuunnitelmia tarvitaan, jotta voitaisiin varmistaa, että tavaraerästä tutkimuksessa saatavat tiedot ovat oikeudenmukaisia ja luotettavia. Mikrobiologian, kemian ja fysiikan alueille on kehitetty erilaisia näytteenottosuunnitelmia.

Miten sovelletaan kentällä?
NMKL:n näytteenotto-ohje on tarkoitettu näytteenoton suunnittelijoille, näytteenottajille, laboratoriohenkilöstölle ja hallinnossa toimiville: kaikille, jotka ovat mukana elintarvikkeiden analysoinnissa ja tekemässä päätöksiä analyysitulosten perusteella. Oikein tehty näytteenoton suunnittelu ja näytteenotto käytännössä sekä luotettavat analyysimenetelmät mahdollistavat omalta osaltaan hyvälaatuisen tuotteen kuluttajalle.
Näytteenoton suunnittelussa on otettava huomioon monia erilaisia näkökohtia. Tutkittavat ominaisuudet ovat joissakin elintarvikkeissa homogeenisesti jakautuneina tuotteeseen. Usein kuitenkin yhdisteet tai mikrobit ovat heterogeenisesti jakautuneita. Lisäksi on tärkeää, että näytteenotosta päätettäessä otetaan huomioon tutkittavaan ominaisuuteen liittyvät terveysvaarat ja elintarvikkeen erityispiirteet.
Helpointa olisi, jos kaikissa elintarvikkeiden näytteenottotilanteissa voitaisiin noudattaa yksinkertaisia sääntöjä. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista erilaisten näytteenottotilanteiden ja näytteiden erilaisten ominaisuuksien vuoksi. Monille elintarvikkeille on olemassa useita, erityisiä näytteenottomenetelmiä, joita tulisi käyttää, mikäli se on mahdollista. Jos näytteenottoa koskevia määräyksiä on jo olemassa, niitä on noudatettava, jotta tulokset olisivat oikeudellisesti päteviä.

Tuula Pirhonen
laatupäällikkö
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
tuula.pirhonen(at)evira.fi

Leena Lilleberg
tutkija
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
leena.lilleberg(at)evira.fi

************************************************************

NMKL – pohjoismaista yhteistyötä

NMKL (Nordisk Metodikkommitté för livsmedel, Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitea) on vuonna 1947 perustettu organisaatio, jonka työskentelyyn osallistuvat kaikki Pohjoismaat.
NMKL:n päätehtävänä on työstää luotettavia, elintarviketutkimukseen sopivia analyysimenetelmiä, jotka on testattu laboratorioiden välisissä kokeiluissa. Se laatii myös toimintaa ohjaavia menettelyohjeita, järjestää koulutusta ja seminaareja alan toimijoille sekä edistää alan asiantuntijoiden verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia. NMKL:n osana toimiva NordVal International arvioi ja sertifioi vaihtoehtoisia menetelmiä.
NMKL on osa virallista pohjoismaista yhteistyötä, joka saa rahoitusta Pohjoismaiselta ministerineuvostolta. Työskentely tapahtuu mikrobiologisessa, kemiallisessa ja aistinvaraisessa alakomiteassa sekä menetelmä- ja ohjekehittelyyn liittyvissä projekteissa ja työryhmissä.
Vuosikokoukset ovat vuorotellen eri Pohjoismaissa. Suomessa NMKL-asioita käsitellään Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran asettamassa elintarvikelaboratoriotoimikunnassa. NMKL:n työhön liittyvään menetelmien kehitystyöhön ovat tervetulleita alan asiantuntijat.

Lisätietoa:
www.nmkl.org – menetelmätilaukset