KE 6/2010, s. 34: Elintarvikealan tutkijat opiskelivat kaupallistamista

Tiedon ja tutkimuksen kaupallistaminen on selvästi nostamassa päätään Suomessa. Neljätoista elintarvikealan tutkijaa osallistui syyskuussa tiedosta tuotteeksi -kurssille, jossa pureuduttiin keinoihin, joilla voi siirtää teknologiakehityksen tuloksia tehokkaasti ja onnistuneesti markkinoille.

Elintarvikekehityksen Osken ja Viikki Food Centren järjestämällä kurssilla oli osallistujia Helsingin yliopistosta, MTT:ltä, VTT:ltä sekä muista alan opetus- ja tutkimuslaitoksista. Kurssi järjestettiin elintarvikealalla ensimmäistä kertaa.

Kaupallistamistyön vaativuudesta saatiin osviittaa jo heti kurssin avauspuheenvuorossa, kun Inex Partnersin PT-hankintajohtaja Hannu Pellinen kertoi päivittäistavarakaupan kilpailutilanteesta: vain pari prosenttia vuosittain lanseeratuista tuotteista on jäljellä hyllyssä enää 3–4 kuukauden jälkeen.
Onnistuessaan kaupallistamistyön mahdollisuudet ovat kuitenkin valtavat.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen muistutti, kuinka kahvilakulttuuri lähti aikanaan kehittymään tilanteessa, jossa kahvin kulutus oli kääntymässä laskuun. Tuolloin uhka onnistuttiin kääntämään innovaatioksi, joka synnytti tänä päivänä globaalisti nähtävissä olevan kahvilakulttuurin.

Samanlaisia tilanteita on jatkuvasti nähtävissä, ja markkinoilla on havaittavissa sekä nousevia että laskevia trendejä. Heikki Juutinen korosti, että kysymys onkin siitä, kuka onnistuu tekemään trendeistä, uhkista ja mahdollisuuksista kaupallisesti menestyviä tuotteita.

Ideoista patentteihin

Kurssin ohjelma oli rakennettu siten, että kaupallistamisprosessin eri ”viestikapulan” viejien näkökulmat kuultiin kurssilla. Luennoijat edustivat kauppaa, elintarviketeollisuutta, tutkimuslaitoksia, patenttitoimistoja, yliopistoja jne. Erittäin poikkitieteellinen puhujajoukko tarjosi osallistujille sekä elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten että akateemisen kaupallistamistyön havaintoja.

Viiden kurssipäivän aikana paneuduttiin potentiaalisen tutkimuskohteen tunnistamiseen, idean kaupallistamispotentiaalin arviointiin, idean jalostamisen vaiheisiin, kaupallistamistavan valintaan, tuotekehityksen vaatimuksiin ja näkemyksiin innovaatioiden hyödyntämisestä kilpailuetuna.

Kaupallistamistyön toteutuksesta kurssi antoi hyviä esimerkkejä muun muassa Fazer Leipomoilta, Valiolta ja Keksintösäätiöltä. Fazer Leipomoiden tuotekehitysjohtaja Heli Anttila esitti, kuinka leipomoalalla hallitaan käytännönläheisesti megatrendien, kuluttajan jatkuvasti muuttuvien tarpeiden ja tuotekehityksen rajapintoja nopeasti ja tehokkaasti. Valion teknologiajohtaja Matti Harju korosti näkökulmana myynnin luvuista johdettujen tuotekehitysmahdollisuuksien tärkeyttä. Yritysten esitykset tarjosivat tietoa siitä, miten tuotekehitysprosessit on järjestetty teollisuudessa ja lisäsi valmiuksia suunnitella yrityslähtöisiä projekteja.

Patentointia käytiin kurssilla läpi monipuolisesti sekä prosessin hallinnan, patenttitoimistojen tarjoamien palvelujen että case -esimerkkien kautta. Kiinnostavana casena tarkasteltiin esimerkiksi professori Hannu Salovaaran johdolla Yosaa, ja toimialajohtaja Tapio Koivun (VTT) esittämänä IPR-salkun hallintaa vaativassa, monikansallisessa ympäristössä.

Toimitusjohtaja Kaisa Kautto-Koivula Mind Gardenia Oy:stä tarjosi puheenvuorossaan tulevaisuuden eväitä ja motivaatiota innovatiiviseen työskentelyyn, oman luovuuden löytämiseen ja kehittämiseen. Hän pohdiskeli esityksessään, millaisiin kuluttajatarpeisiin tulemme tulevaisuudessa kehittämään elintarvikkeita globaaleilla elintarvikemarkkinoilla.

Mistä rahoitus?

Kurssilla tarkasteltiin myös kaupallistamisen rahoitusta ja yrittäjyyttä kaupallistamisväylänä ja käytiin läpi, miten tutkijasta siirrytään yrittäjäksi, yritys perustetaan ja toimintaan hankitaan rahoitusta esimerkiksi Finnverasta tai yksityisiltä sijoittajilta.

Teknologia-asiantuntija Pirjo Hakanpää Satakunnan ELY-keskuksesta esitteli ELY-keskuksen rahoituspalveluita ja Tekesin Tutkimuksesta Liiketoimintaa (TULI) -ohjelmaa (2008–2013), joka tähtää uuden liiketoiminnan synnyttämiseen teknologiasiirron kautta. Ohjelmassa rahoitetaan tutkimuslähtöisten ideoiden tai keksintöjen kaupallistamispotentiaalin selvityksiä ja kaupallistamista.

Kurssille osallistunut erikoistutkija, tiimipäällikkö Aimo Tiilikainen VTT:ltä on itsekin ollut kehittämässä TULI-rahoitteisessa hankkeessa mallia, jolla pyritään kaupallistamaan patentoituja teknologioita. TULIsta saatiin rahoitus projektille, jossa samaan aikaan kaupallistetaan patentoituja teknologioita ja kehitetään mallia, jolla pyritään huomioimaan liike-elämässä käytettyjen gate-tyyppisten prosessien vaiheittaisuus. Projektin yhtenä päämääränä on myös kehittää kaupallistamismallia, jolla kyettäisiin paremmin synnyttämään kysyntäpotentiaalia vastaavia tuotteita markkinoille.

Tutkimuksen ja yritysten välinen yhteistyö

Elintarvikekehityksen Oske esitteli yritysten ja tutkimuksen välisen yhteistyön tiivistämiseen tarkoitetun menetelmän, InnoBuusterin. Osken kehittämä menetelmä voitti alkusyksystä Satakunnan ELY-keskuksen ja Tekesin Sapuska-ohjelman järjestämän tarjouskilpailun parhaasta tutkimuksen siirron menetelmästä tutkimuslaitoksista yrityksiin.

InnoBuusteri tuo yrityksen käyttöön eri alan huippuosaajista ja asiakkaan edustajista koostuvan BuusteriTIIMIn, joka luo yhdessä yrityksen kanssa yksityiskohtaisen, tarkoin määritellyn kasvuohjelman ja rahoitushakemuksen ohjelman toteuttamiseksi. Tutkijoille menetelmä tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan hankkeisiin, joissa ratkotaan konkreettisia yritysten kasvun ja kaupallistamisen haasteita.

Aimo Tiilikainen
erikoistutkija, tiimipäällikkö
VTT
aimo.tiilikainen(at)vtt.fi

********************************

Kaupallistamiskoulutusta tutkijoille ja opiskelijoille

Viisipäiväinen Tiedosta tuotteeksi -kaupallistamiskurssi järjestettiin elintarvikealalla ensimmäistä kertaa pilottina Elintarvikehityksen Osken ja Viikki Food Centren toteuttamassa ja Uudenmaan liiton rahoittamassa ElintarvikePumppu 2010–2011 -projektissa*.

Kurssille osallistuneiden tutkijoiden palautteen perusteella vastaavalle kurssille on selkeästi tarvetta myös tulevaisuudessa. Säännöllisesti toteutettava kaupallistamiskoulutus voisi tiivistää merkittävällä tavalla tutkimussektorin ja elinkeinon yhteistyötä ja vauhdittaa uusien alan teknologioiden ja osaamisen virtausta tutkimussektorilta yrityssektorille. Koulutuksen nähtiin lisäävän yksilötasolla valmiuksia tutkimustulosten entistä parempaan hyödyntämiseen ja tehokkaampaan kaupallistamiseen. Parhaimmillaan koulutus voi sysätä alkuun merkittäviä tutkimuslähtöisiä innovaatioita.

Saadun palautteen perusteella tulevaisuuden kursseilla voitaisiin painottaa vielä enemmän asiakas- ja kuluttajalähtöistä tuotekehitystä ja tuotteistamisen konkreettista vaiheistusta. Lisää voitaisiin puhua myös brändin rakentamisesta ja arvoketjuajattelusta.

Elintarvikekehityksen Osken tavoitteena on, että pilottia vastaava kaupallistamiskurssi tulisi olemaan osa säännöllisesti järjestettävää tutkijoiden koulutusta. Oske neuvottelee parhaillaan koulutuksen tulevasta mahdollisesta toteutusmallista yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien kanssa.
Kaupallistamiskoulutusta voisi jatkossa ajatella järjestettäväksi myös luonnontieteen alan perusopintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille heidän urakehityksensä tukemiseksi.

Lisätietoja:
Johanna Jaskari-Halonen
ohjelmajohtaja
Elintarvikekehityksen Oske
johanna.jaskari(at)viikkifoodcentre.fi

Eeva-Liisa Lilja
projektipäällikkö
ElintarvikePumppu-hanke
eeva-liisa.lilja(at)viikkifoodcentre.fi

*ElintarvikePumppu on osa Culminatum Innovation Oy:n toteuttamaa CulminatumPumppu 2010–2011 -projektia.