KE 4/2010, s. 28 HEALTHGRAIN -projekti synnytti vilja-alan verkoston

HEALTHGRAIN EU-projekti keräsi 44 tutkimuspartneria ja kaksinkertaisen määrän muita toimijoita tutkimus- ja viestintäohjelmaan viljatuotteiden terveyttä edistävien ominaisuuksien kehittämiseksi.

Yhteistyö ja verkosto koettiin niin tarpeelliseksi, että viisivuotisen hankkeen loppuessa toimijat perustivat HEALTHGRAIN-yhteistyöfoorumin. Foorumin tehtävänä on edistää terveydelle hyödyllisten viljatuotteiden käyttöä sekä koordinoida siihen liittyvää eurooppalaista tutkimusta.

Viljatuotteilla monia hyviä vaikutuksia

Viljatuotteet ovat ruokavalion tärkeä perusosa, ja niistä saadaan noin kolmannes energiasta. Siksi niiden ravitsemuksellisella laadulla on merkitystä terveydelle. Täysjyvävilja, jyvän uloimmat kerrokset ja kuitukompleksi sisältävät terveydelle hyödyllisiä tekijöitä, ja niiden käyttöä tulisi lisätä.

Viljaketjun toimijat ovat tiedostaneet tähän liittyvät mahdollisuudet, mutta myös tunnistaneet haasteita. Mitä kuluttajat odottavat, ja mistä he välittävät? Miten viljatuotteiden terveysvaikutuksia osoitetaan? Miten raaka-aineet tulisi valita? Miten prosessointia voidaan kehittää?

Väestötason tutkimukset osoittavat täysjyväviljatuotteiden käytön merkityksen mm. sydänsairauksien ja kakkostyypin diabeteksen riskin alenemisessa sekä painonhallinnassa. HEALTHGRAINin tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että viljakuidun suolistokäymisellä on tässä suuri merkitys.

Lundin yliopiston tutkimukset osoittavat, että illalla nautittu kuitupitoinen viljatuote vaikuttaa seuraavan aamiaisen glukoosivasteisiin ja kylläisyystuntemuksiin. Ruistuotteiden edulliset, matalammat insuliinivasteet on nyt myös Ruotsissa todennettu.

Muun maailman kiinnostus rukiiseen ja ohraan on kasvanut. Ohranjyvistä leivottu leipä paransi kakkostyypin diabeetikoiden aineenvaihduntaa. Vehnän aleuronia sisältävä pasta nosti veren betaiinipitoisuutta ja laski LDL- ja homokysteiinipitoisuuksia.

Lisätietoa raaka-aineista, valinnasta ja kehittämisestä

Projektissa analysoitiin kuitupitoisuuden ja monien bioaktiivisten yhdisteiden vaihteluväli 160 vehnälajikkeessa ja 40 muussa viljalajikkeessa. Vaihteluvälit saattoivat olla jopa nelinkertaisia. Hankkeen toimijat totesivat hiljan, että verkostolla taitaa olla käsissään maailman parhaiten karakterisoidut vehnälajikkeet! Tulokset antavat pohjaa kasvinjalostustyölle.

Käytetyt analyysimenetelmät koottiin manuaaliksi, joka on kaupallisesti saatavilla*. Tällä hetkellä pohditaan luotujen NIR-kirjastojen käyttämistä uusien, nopeiden analyysimenetelmien kehittämiseksi kasvinjalostuksen avuksi. Varsinkin jyvän ravintokuitu- ja amyloosipitoisuuden muokkaamiseksi tehtiin myös molekyylibiologista työtä.

Teknologiaa uusia ingredienttejä varten

Projektissa paneuduttiin teknologian ja tieteen menetelmin jyvän uloimpien kerrosten hienorakenteeseen, niiden tunnistamiseen, muokkaamiseen ja merkitykseen tuotteiden ominaisuuksille.

Tuloksina oli menetelmien lisäksi sarja erilaisia kuitupitoisia jauhoja ja leseitä, joissa oli tallella suurin osa jyvän ulkokerroksesta, mutta aistittavaa laatua huonontavia osia oli poistettu. Myös turvallisuus paranee, kun jyvän kuorikerroksen mikrobikuormaa vähennetään. Teollisuuspartnerit koeajoivat menetelmiä isommassa mittakaavassa ja arvioivat niiden toimivuutta ja kustannuksia.

Suomessa kiinnostuksen kohteena oli varsinkin ruis- ja kauralesetuotteiden kehittäminen. Niiden teknologisena haasteena on paitsi maku myös rakenne – soluseinät ovat varsin lujia. Tämä vaikuttaa niiden käyttöön elintarvikkeissa, mutta myös sulavuuteen ja suolistovaikutuksiin.

VTT:n tulokset osoittivat, että entsyymien käyttö yhdessä hiivafermentaation kanssa muokkaa leseen rakennetta ja bioaktiivisten yhdisteiden biosaatavuutta. Raskituksen ja entsymaattisen muokkauksen avulla käsitellyn leseen fenoliset hapot, joilla uskotaan olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia, ovat myös paremmin saatavilla elimistössä. Leseen raskitus hiivaa sisältävällä startterilla lisää myös huomattavasti sen folaattipitoisuutta.

HEALTHGRAIN-projektissa panostettiin paljon arabinoksylaania muokkaavien entsyymien tuottoon ja käyttöön. Uudenlaiset entsyymit toimivat vasta paistovaiheessa tai tuottavat spesifisiä liukoisia oligo- ja polysakkarideja. Leuvenin yliopisto jatkoi työtä prebioottisten arabinoksylo-oligosakkaridien valmistamiseksi vehnästä.

Kuluttajien arviot eroavat maittain

Kuluttajat eri Euroopan maissa arvioivat viljan terveellisyyttä erilailla. Projektissa tehtiin kaksi kuluttajatutkimusta neljässä Euroopan maassa.

Erityisesti suomalaiset kuluttajat arvioivat täysjyvätuotteiden olevan luonnollisempia, monipuolisempia, täyttävämpiä ja hitaammin energiaa vapauttavia kuin valkoiset viljatuotteet. Tulos oli samansuuntainen Isossa-Britanniassa ja Italiassa, mutta näissä maissa ero täysjyvään oli pienempi.

Terveysväittämiä sisältävät viljatuotteet arvioitiin yleisesti terveellisemmiksi. Tästä huolimatta terveysväittämän lisääminen viljatuotteeseen vähensi italialaisten ostohalukkuutta toisin kuin Suomessa, Saksassa ja Britanniassa, jossa kuluttajat olivat halukkaampia ostamaan terveysväittämän sisältämiä viljatuotteita.

Työ jatkuu HEALTHGRAIN Foorumissa

HEALTHGRAIN yhteistyöfoorumiin (www.healthgrain.org/) voivat jatkossa liittyä jäseneksi kaikki tutkimuslaitokset, yritykset ja muut alan toimijat, joiden tavoitteena on viljatuotteiden kehittäminen ja hyödyntäminen kuluttajien terveyden hyväksi ja lisäarvon tuottaminen viljatuotteiden tuotantoketjulle.

Foorumi rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla. Tavoitteena on yhteisen tutkimusagendan laatiminen ja projektien suunnittelu, voimien yhdistäminen ja tehokas sisäinen ja ulkoinen viestintä. Foorumin perustivat 40 vilja-alan toimijaa Lundissa HEALTHGRAIN-projektin loppukonferenssissa, johon osallistui 239 henkilöä 28 eri maasta.

Kaisa Poutanen
akatemiaprofessori
kaisa.poutanen(at)vtt.fi

Riitta Kervinen
tutkija
riitta.kervinen(at)vtt.fi
VTT Bio- ja prosessitekniikka

  • Shewry, P.R. & Ward, J.L. (Eds.). 2010. HEALTHGRAIN Methods – Analysis of Bioactive components in Small Grain Cereals. AACC International.

*************************

Kommentti:
Vilja-alan verkosto tärkeä myös yritykselle

VAASAN Oy on ollut mukana HEALTHGRAIN-projektin teollisuusfoorumissa alusta asti. Kyseessä on myös yrityksen kannalta ainutlaatuinen projekti: mukana on ollut tutkijoita, ravitsemusasiantuntijoita, viranomaisia ja yrityksiä paristakymmenestä eri maasta. Olemme saaneet arvokkaita kontakteja vilja-alan keskeisiin vaikuttajiin koko Euroopan alueelta ja asiantuntijaverkostomme on laajentunut merkittävästi. Olemme päässeet kuulemaan tutkijoiden työstä ja tuloksista jo työn edetessä.

HEALTHGRAIN-projektin teollisuusfoorumille järjestämät työpajat ovat olleet todella mielenkiintoisia ja ajan hermolla. VAASAN on osallistunut niihin kaikkiin ja saanut arvokasta tietoa liittyen mm. EU:n terveysväitelainsäädännön kehittymiseen. Useassa työpajassa on ollut yhtenä aiheena ravitsemus- ja terveysväitteet ja niiden hyödyntäminen tuoteviestinnässä. Myös tutkimustulosten hyödyntämistä tuotekehityksessä ja tuoteviestinnässä on pohdittu yhdessä yleisellä tasolla.

Projektin aikana on syntynyt runsaasti uutta tietoa viljatuotteiden terveysvaikutuksista. Samanaikaisesti EU-lainsäädäntö ja sen tulkinnat ovat tehneet yhä vaikeammaksi viestiä tuotteiden terveysvaikutuksista. Yhdessä pohtimalla on löydetty ideoita viljatuotteisiin liittyvän terveysviestinnän edistämiseksi.
HEALTHGRAIN-projektin yhteydessä laadittiin myös tutkijoiden ja yritysten edustajien yhteistyönä täysjyvän määritelmä, jota on sitten aktiivisesti viestitetty eri sidosryhmille. Selkeä määritelmä helpottaa ja selkeyttää viljatuotteiden terveysvaikutuksiin liittyvää viestintää ja auttaa tuotekehitystä raaka-aineiden valinnassa.

Yhteistyö jatkuu HEALTHGRAIN forumissa, jota myös VAASAN oli perustamassa.

Tarja Kujala
tutkimus- ja kehityspäällikkö
VAASAN Oy

Muut teemajutut samasta lehdestä :