21 Maito, kalsium ja painonhallinta

Maidon ja kalsiumin edullisista vaikutuksista painonsäätelyyn alkaa olla jo näyttöä. Runsas kalsiumin saanti maitovalmisteista näyttää sekä ehkäisevän painonnousua että tehostavan laihdutusta. Kolmen viime vuoden aikana raportoidut tutkimukset esittävät ilmiölle monta vaikutusmekanismia.

Painonsäätelyyn saattaa kalsiumin ohella vaikuttaa maidon edullinen proteiinikoostumus, glykeeminen indeksi, kalsiumin vaikutus rasvan imeytymiseen tai kaikkien näiden yhteisvaikutus. Maitovalmisteilla on todettu olevan suurempi vaikutus painoon kuin kalsiumvalmisteella tai kalsiumilla täydennetyillä elintarvikkeilla.
Väestötutkimuksissa on todettu, että paljon maitovalmisteita käyttävillä riski ylipainoon on selvästi pienempi kuin vähän maitovalmisteita käyttävillä. Esimerkiksi amerikkalaisen NHANES III -tutkimuksen yli 7000 koehenkilöä jaettiin kalsiumin saannin perusteella neljään eri luokkaan. Eniten kalsiumia saavilla oli pienin riski olla ylipainoinen. Vastaavasti vähiten kalsiumia saavilla riski ylipainoon oli suurin.
Maidonjuojien muita terveemmät elintavat eivät selitä kokonaan tutkimusten tuloksia. Kalsiumin saanti oli yhteydessä kehon koostumukseen myös kanadalaisessa Quebeck Family Study -tutkimuksessa, jossa tutkittavat jaettiin kolmeen luokkaan ruokavalion sisältämän kalsiumin perusteella. Vähiten ruokavaliosta kalsiumia saaneiden naisten ryhmässä (alle 600 mg/pv) paino, painoindeksi ja rasvaprosentti olivat merkitsevästi suuremmat kuin muissa ryhmissä.

Maitovalmisteet ylipainoisilla

Maitovalmisteiden vaikutuksista energia-aineenvaihduntaan on saatu näyttöä myös amerikkalaisesta CARDIA -tutkimuksesta. Maitovalmisteiden säännöllisellä ja runsaalla kulutuksella todettiin vahva käänteinen yhteys metabolisen oireyhtymän kehittymiseen ylipainoisilla aikuisilla.
Amerikkalainen CARDIA on tuore 15-vuotinen seurantatutkimus, johon osallistuu yli 3 000 18—30-vuotiasta, tervettä amerikkalaista. Kymmenen vuoden seurannan jälkeen tutkimusaineistoista selvitettiin maidon vaikutusta nuorten aikuisten metabolisen oireyhtymän syntyyn.
Metaboliseen oireyhtymään liittyvät lihavuus, glukoosin epänormaali aineenvaihdunta, kohonnut verenpaine ja kohonneet veren rasva-arvot, jotka ovat merkittäviä aikuistyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautienriskitekijöitä. Koehenkilöistä 467 luokiteltiin metabolista oireyhtymää sairastaviksi, eli heillä todettiin vähintään kaksi edellä mainituista oireista.
Maidon ja maitovalmisteiden kulutuksella oli käänteinen yhteys metabolisen oireyhtymän ilmaantuvuuteen ylipainoisilla tutkittavilla (BMI ≥ 25). Normaalipainoisilla tutkittavilla yhteyttä ei havaittu. Maidon suojaava vaikutus oli sitä suurempi, mitä enemmän ylipainoisten ruokavalioon sisältyi maitoa ja maitovalmisteita.
Eniten maitoa käyttävillä metabolisen oireyhtymän ilmaantuvuus oli 50 prosenttia pienempi kuin vähiten maitoa käyttävillä. Vaikutus oli sama miehillä ja naisilla. Tutkijoiden mukaan runsas maidon ja maitovalmisteiden kulutus voi suojata ylipainoisia aikuisia lihavuudelta ja metaboliselta oireyhtymältä.
Väestötutkimusten tulokset eivät ole täysin yksimielisiä. Norjalaistutkimuksessa, jossa selvitettiin kyselylomakkeella kalsiumin ja D-vitamiinin saantia, ei naisten kalsiumin saannilla havaittu olevan suoraan yhteyttä painoon. Tutkittavilla miehillä kalsiumin saanti näytti sen sijaan lisäävän riskiä olla ylipainoinen. Tutkimuksessa kyselylomakkeista arvioitu kalsiumin saanti maitovalmisteista oli kuitenkin huomattavan pieni. Samassa tutkimuksessa D-vitamiinin saannilla todettiin ensimmäistä kertaa olevan negatiivinen yhteys painoindeksiin.

Kalsium voi kumota painonnousun ikääntyessä

Kalsiumin ja painon yhteyttä selvittävässä usean tutkimuksen retrospektiivisessä analyysissä maitovalmisteiden kalsiumin runsaan saannin todettiin liittyvän pienempään riskiin olla ylipainoinen ja pienempään painonnousuun keski-iässä. Kalsiumin saanti selitti noin kolme prosenttia painonvaihtelusta.
Kalsiumin saannin eroista johtuva suhteellisen pieni painon muutos (arviolta 0,35 kg/vuosi) tulee merkitykselliseksi vuosien kuluessa. Painon väheneminen on suuruusluokaltaan sama kuin ikääntymisestä aiheutuva painonlisäys (arviolta 0,37 kg/vuosi). Kalsiumin vaikutusta painonnousun ennaltaehkäisyssä on arvioitu myös toisessa julkaisussa, jossa riittävän kalsiumin saannin arvellaan vähentävän ylipainoisten ja lihavien osuutta jopa 60—80 prosentilla.

Maidolla kalsiumvalmistetta tehokkaampi vaikutus

Maitovalmisteiden hyötyä on tutkittu myös ylipainoisilla aikuisilla laihdutusryhmissä. Runsas kalsiumin saanti maitovalmisteista tehosti painonpudotusta vähäkalorista ruokavaliota noudattavilla laihduttajilla.
Ylipainoiset, joiden niukkaenerginen ruokavalio sisälsi 1200—1300 milligrammaa kalsiumia maitovalmisteista tai kalsiumlisästä päivässä, laihtuivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin 400—500 milligrammaa kalsiumia ruoasta saaneet verrokit. Tutkittavien painoa ja ruokavaliota seurattiin 24 viikon ajan. Tutkimuksessa maitovalmisteiden kalsium vaikutti tehokkaammin kuin kalsiumlisä, ja laihtuminen kohdistui rasvakudokseen.
Zemelin tutkimusryhmä on esittänyt eläinkokeissa mekanismin, jolla kalsium vaikuttaa painonsäätelyyn. Kalsiumin saannin nousun ravinnosta on todettu laskevan rasvasolujen sisäistä kalsiumpitoisuutta. Matalat kalsiumpitoisuudet soluissa vähentävät rasvan muodostusta heikentämällä rasvahapposyntetaasi-entsyymin aktiivisuutta. Runsas kalsiumin saanti ilmeisesti muuttaa energia-aineenvaihduntaa niin, että solut polttavat rasvaa entistä enemmän ja rasvan varastointi rasvakudokseen vähenee.
Samanlaisia tuloksia kalsiumin vaikutuksesta rasva-aineenvaihduntaan on saatu nyt myös ihmisillä. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa testattiin ruoasta saadun kalsiumannoksen välittömiä vaikutuksia energia-aineenvaihduntaan. Korkeamman kalsiumin saannilla todettiin yhteys lisääntyneeseen rasvanpolttoon. Korkea kalsiumin saanti liittyi maitovalmisteiden runsaaseen käyttöön, joten tutkijat eivät sulje pois mahdollisuutta, että rasvanpolttoa lisäisi jokin muu maidon ainesosa.
Kalsiumin tiedetään myös saippuoivan suolessa ravinnon rasvoja, estävän niiden imeytymistä ja lisäävän rasvojen poistumista ulosteessa.

Kaisu Meronen, ETM
Maito ja Terveys ry
kaisu.meronen (at) maitojaterveys.fi