Ajankohtaista

Mikä on olennaista ja kestävää?

torstai 15. joulukuu 2016

Mitä enemmän tietoa on saatavilla, sitä tärkeämmäksi nousee kyky valita olennaiset asiat. Vastuullisuustyössä ja -viestinnässä olennaisuuden määritteleminen on yhä tarpeellisempaa. Toisaalta sidosryhmien näkökulmasta yhä olennaisempaa on tuotteen kestävyysnäkökulmien monipuolinen viestintä.
Tarvetta olennaisuuden määrittelylle herättelee usein päätös raportoida organisaation vastuullisuudesta Global Reporting Initiativen (GRI4) mukaisesti, sillä ohjeistuksessa painotetaan olennaisten vastuullisuusteemojen raportointia.

Olennaisuusanalyysin tekeminen on suositeltavaa, sillä sen avulla selvitetään vastuullisuuden kannalta olennaisimmat teemat sekä yrityksen että sen sidosryhmien näkökulmista. Näin voidaan raportoida yrityksen tärkeimmille sidosryhmille asioita, jotka he kokevat tärkeiksi.
Olennaisimmille teemoille laaditaan mittarit ja tavoitteet, jotta niiden kehitystä voidaan jatkossa seurata. Olennaisista teemoista raportointi luo myös linkin yrityksen strategiaan ja strategisiin kehittämistavoitteisiin.
Elintarvikealalla olennaisimpia asioita on tuotteiden ja tuotannon vastuullisuus, jonka erityisesti tietyt kuluttajaryhmät kokevat tärkeäksi.

Erilaisista kestävyysargumenteista herää vähän väliä kiivasta keskustelua, joka usein kärjistyy joko kannattamaan tai vastustamaan tuotetta tai sen markkinoille saattanutta yritystä. Usein keskustelun ytimessä vaikuttaisi olevan tunne, että käytetyn kestävyysargumentin taustalta ei ole saatu riittävästi perusteltua tietoa tai että argumentti ei ota huomioon jotakin olennaista näkökulmaa.
Tieto on paras keino epäilyksen taltuttamiseen. Siksi kestävyyden avoin, läpinäkyvä ja faktoihin perustuva viestintä on tärkeää. Uskottavimpien kestävyysargumenttien luomisessa käytetään tuotteen tai tuoteryhmän kestävyyttä monipuolisesti tarkastelevia mittareita koko arvoketjun osalta. Lisäksi valitaan sopivimmat standardoidut menetelmät ja kuvataan ne avoimesti.
Kestävyysargumenttien tarkastelu sisältyy parhaimmillaan jo tuotekehitysvaiheeseen, jotta jo markkinoille tultaessa voidaan perustella tuotteen kestävyyttä faktoilla. Tosin elintarvikkeen ja sen tuotantoketjun kestävyyttä voidaan tarkastella niin monesta näkökulmasta, että kaikkien kattaminen on lähes mahdotonta.

Näkökulmien olennaisuus voi vaihdella ketjun eri vaiheissa ja riippuen sidosryhmästä, joten olennaisuutta tulee pohtia tiedon käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kuluttajan näkökulmasta voivat painottua ympäristönäkökulmien lisäksi tuotannon yhteiskunnalliset näkökulmat, jotka on tärkeää ottaa huomioon kuluttajaviestinnässä.
Edustamani yritys on kehittänyt tieteellisesti vertaisarvioidun menetelmän faktapohjaisen kestävyysargumentoinnin tarpeeseen. Se mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan kestävyysvertailun, ja sen tulos on helposti viestittävissä. Menetelmä kokoaa yhteen tuotteen tai tuoteryhmän kestävyyden kannalta olennaisimmat määrälliset ja laadulliset mittarit, joiden avulla voidaan vertailla tuotetta tai tuoteryhmää vastaavaan tuotteeseen tai tuoteryhmään sekä osoittaa potentiaalisia kestävyysetuja ja -riskejä.
Kestävyysetujen ja -riskien kokonaiskuvan hahmottaminen antaa mahdollisuuden ohjata sekä tuotekehitystä että vastuullisuustyötä. Edut ja riskit voidaan avata myös asiakkaalle visuaalisella ja helposti luettavalla kuvaajalla. Samalla voidaan kertoa avoimesti, läpinäkyvästi ja faktoihin perustuen, mikä on johtanut kestävyysetujen saavuttamiseen, ja miten kestävyysriskejä aiotaan vähentää.

Menetelmän mittariryhmät räätälöidään toimiala- ja tuoteryhmäkohtaisesti. Niitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, vesi, energia, maankäyttö, kemikaaliriskit, luonnonvarojen väheneminen, materiaalitehokkuus, jätteet ja päästöt sekä ravinteiden kierrätys ja loppukäyttö. Näihin sisältyy monia kiertotalouden kannalta tärkeitä mittareita.
Mittaristoon voidaan lisäksi ottaa mukaan elintarvikeketjun kannalta olennaisia mittareita, kuten tuoteturvallisuus, ravitsemus, eläinten hyvinvointi ja ruokahävikin vähentäminen.
Kestävyydestä viestintä vaatii olennaisuuden ja faktojen hallinnan lisäksi valmiutta dialogiin sidosryhmien edustajien kanssa. Dialogin käyminen kasvattaa kummankin osapuolen tietoisuutta. Parhaassa tapauksessa yritys voi kehittää tuotettaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Anna Hillgren
vanhempi asiantuntija
Gaia Consulting Oy
anna.hillgren(at)gaia.fi