Ajankohtaista

Kohti parempaa kunnossapitoa – datasta päätöksentekoon

keskiviikko 06. syyskuu 2017

Datan avulla voidaan parantaa teollisen omaisuuden ja prosessien tuottavuutta, mikä perustuu suurelta osin koneiden ja laitteiden kunnossapidon tehostumiseen. Kunnossapito voidaan nähdä tasapainotteluna kustannusten, laitteiden käytettävyyden ja monimuotoisten riskien välillä. Oikean datan avulla kunnossapitotyöt voidaan ajoittaa ja kohdentaa entistä paremmin ja kasvattaa kunnossapidon arvoa.
Millainen prosessi vaaditaan, jotta datasta saadaan jalostettua entistä parempaa kunnossapitoa? Käytännössä tässä prosessissa tulisi siirtyä datan keräämisestä mallinnuksen ja analyysin kautta päätöksentekoon. Huomionarvoista on, että kaikki prosessin vaiheet tarvitaan todellisten hyötyjen saavuttamiseksi. Datalla ei ole itseisarvoa, jollei sitä jalosteta päätöksentekijälle arvokkaaseen muotoon.
Dataa syntyy yleensä monesta eri lähteestä ja useissa eri muodoissa. Esimerkkeinä ovat sensoreilla laitteilta kerättävä tekninen data, euromääräisenä kerättävä taloudellinen data ja kunnossapitoinsinööreille kokemuksen kautta kertynyt hiljainen tieto. Datan keräämisessä voidaan hyödyntää automaatiota, mutta se voidaan kerätä myös manuaalisesti. Olennaista on varmistaa, että kerätty data on riittävän laadukasta oikeiden johtopäätösten tekemiseksi.

Kunnossapidon ulkoistuskehityksen myötä koneiden ja laitteiden kunnossapitoon osallistuu usein monia organisaatioita. Tällöin myös laitteiden kunnossapidon kannalta hyödyllinen data on helposti sirpaloitunut eri yritysten työntekijöille ja tietokantoihin. Dataa ja siitä jalostettua tietoa ostetaankin paljon myös ulkopuolisina palveluina. Tällöin datan keräämisen haasteet ulottuvat yli organisaatiorajojen. On ratkaistava, miten dataa pitäisi jakaa, kuka sen omistaa sekä miten datan luottamuksellisuus ja tietoturva kyetään takaamaan.
Kerätyn datan määrä on nykyään useimmissa yrityksissä vähintäänkin riittävän suuri. Erityisesti pienet yritykset saattavat ajautua keräämään mahdollisimman paljon dataa miettimättä, mitä sillä oikeastaan halutaan tehdä. Kunnossapidon päätöksentekijät saattavat hämmentyä valtavasta tietomassasta, josta suurinta osaa ei välttämättä koskaan hyödynnetä. Siksi datan keräämistä kannattaisi pohjustaa pohtimalla, mitä dataa kunnossapidossa ja sen optimoinnissa todella tarvitaan.

Datan mallinnuksen ja analyysin yksityiskohdat riippuvat pitkälti siitä, mitä datalla pyritään tekemään. Monenlaisia malleja, algoritmeja ja työkaluja voidaan käyttää koneiden ja laitteiden toiminnan ennustamiseen kerätyn datan avulla. Nyrkkisääntönä on, että monimutkaiset prosessit vaativat yleensä monimutkaisia malleja, jotta ennusteissa päästään riittävän tarkalle tasolle. Yksinkertaisimmillaan analyysivaihe voi koostua esimerkiksi siitä, että laitteen käyttäjä pystyy tekemään laitteen käyntiääntä kuunnellessaan kokemusperusteisen päätöksen tietyn varaosan tilaamisesta ja vaihtamisesta.
Mallinnuksen tuloksena voi syntyä esimerkiksi arvio siitä, milloin tietty kone tai laite tulee vikaantumaan ja mikä on optimaalinen huoltoväli tai ennuste laitteen jäljellä olevasta elinajasta. Lisähaasteen kunnossapitäjille luo se, että nämä tulokset pitäisi kyetä esittämään yritysten päätöksentekijöille liiketoiminnan kannalta mielenkiintoisimmassa muodossa: euroissa. Jos kunnossapito ja yrityksen johto puhuvat eri kieltä, lopputuloksena on liian usein lyhytnäköisiä päätöksiä, jotka johtavat pidemmällä aikajänteellä väistämättä vikaantumisiin, tuotantokatkoksiin ja laatuongelmiin.
Parhaimmillaan dataa voidaan hyödyntää kunnossapidossa koneiden ja laitteiden entistä parempaan seuraamiseen, hallintaan ja huoltamiseen. Kustannussäästöjen ja korkeamman käytettävyyden lisäksi voidaan saavuttaa parempaa turvallisuutta ja laatua. Tämä olisi erityisen arvokasta suomalaisille yrityksille, sillä korkeahko kustannustaso ja pääomien niukkuus merkitsevät myös tulevaisuudessa moniin kilpailijamaihin verrattuna varsin rajallisia investointeja koneisiin ja laitteisiin. Yritykset johtavat prosessejaan ikääntyvällä laitekannalla ja kasvavalla korjausvelalla, jolloin älykkään kunnossapidon merkitys korostuu entisestään.

Salla Marttonen-Arola
Research Fellow
Faculty of Engineering and Advanced Manufacturing
University of Sunderland