Ajankohtaista

KE 3/2018, teeman puheenvuoro, Digitalisaatio muokkaa yritysten arvoketjut uusiksi

tiistai 12. kesäkuu 2018

Digitalisaatio ja digitaalinen murros muokkaavat parhaillaan teollisuusyritystenkin arvoketjuja. Niistä tulee yrityskohtaisesti lyhyempiä, mutta enemmän integroituneempia arvoketjun muiden toimijoiden kanssa. Uudet teknologiat, toimialarajojen hämärtyminen, muuttuvat liiketoimintamallit ja asiakasodotukset sekä uudet, ketterät digitalisaatiota hyödyntävät kilpailijat muokkaavat teollisuutemme toimintaympäristöä ennennäkemättömällä tavalla. Yrityksille haasteena on, että tämä kaikki tapahtuu yhtäaikaisesti.
Uudet ideat jalostuvat uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi yhä useammin verkostomaisesti monen eri toimijan vuorovaikutuksessa, mikä tarkoittaa yhteistyön ja avoimuuden merkityksen korostumista innovaatiotoiminnassa. Näitä eri toimijoiden muodostamia tiiviitä, keskinäisiin riippuvuuksiin perustuvia yhteistyöverkostoja kutsutaan ekosysteemeiksi.
Teollisuudessa ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ovat keskittyneet pääosin nykyisten toimintojen tehokkuuden lisäämiseen. Varsinainen murros tapahtuu, kun digitalisoidaan kokonaisia arvo- ja toimitusketjuja yhdistäen ihmisiä, laitteita, palveluita ja yhteisöjä. Tällöin siirrytään ns. systeemiseen arvontuottoon, jossa eri toimijat luovat arvoa yhdistämällä palveluresurssejaan vastaten joustavasti asiakkaan ainutkertaiseen tarpeeseen.

Suomessa tähän ollaan vähitellen heräämässä, ja digitalisaatiossa teollisuusyritykset ovat siirtymässä etsimään uutta liiketoimintaa ja asiakasarvoa kustannussäästöjen sijaan. DIMECC Oy:n Intelligent Industry -ekosysteemissä Suomen perusteollisuuden johtavat toimijat ovat yhdistäneet voimansa digitaalisen murroksen edistämiseksi. Ekosysteemissä ovat mukana Cargotec älykkään lastinkäsittelyn kehittäjänä, Fastems robotisaation ratkaisutoimittajana, HT Laser komponenttivalmistuksen edelläkävijänä, Konecranes logistisen lisäarvon luojana, Nokia kommunikaatiopalvelujen kehittäjänä, Ponsse puunkorjuuratkaisujen teknologiajohtajana, Prima Power levyntyöstöteknologian innovoijana, Raute puutuotteiden teknologiajohtajana, SSAB terästuotannon digitalisoijana ja Tieto datapalvelujen tarjoajana.
Intelligent Industry-ekosysteemissä on tarkoituksena luoda kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu yhteisen vision jakava verkosto, johon kuuluu johtavien suuryritysten lisäksi tutkimuslaitoksia, Business Finland, pk-yrityksiä sekä visionäärisiä start up -toimijoita.
DIMECC johtaa myös teollisen Internetin soveltamisen yhteisöä nimeltään Finnish Industrial Internet Forum (FIIF) sekä Demoboosteria. FIIF-yhteisössä digitalisaatiota edistetään yhteistyössä muiden kanssa yhdessä pohtien ja kokeillen. FIIF ei ole toimialarajattu, joten se edistää ymmärryksen lisäämistä yli toimialarajojen. Demobooster puolestaan tuo yhteen soveltajayritykset haasteineen ja ohjelmistoyritykset demoineen eli ratkaisuehdotuksineen.
Digitalisaation haasteissa on paljon samankaltaisuuksia toimialasta riippumatta. Elintarviketeollisuuden toimijoille uusia ratkaisuja voisi löytyä mukavasti kuuntelemalla sellaisia yrityksiä, jotka painivat samojen ongelmien kesken aivan toisissa liiketoiminnoissa, eri aloilla ja omissa prosesseissaan.

Ekosysteemin voimaa voidaan hyödyntää sekä yleisten toimintaedellytysten parantamiseen, esimerkiksi vaikuttamalla datastandardeihin ja sääntelyyn, että tuottamaan arvoa yhdessä. Teollisuudessa nähdään esimerkiksi datan jalostamisen luovan täysin uutta liiketoimintaa ja tuovan asiakkaille radikaalia lisäarvoa.
Tulevaisuudessa tieto liikkuu saumattomasti läpi dynaamisen valmistusverkoston, jossa eri toimijat tekevät yhteistyössä, jaetussa arvoketjussa asiakkaan tarvitseman tuloksen. Tämä mahdollistaa ketterät, läpinäkyvät ja muuttuviin tilanteisiin mukautuvat tilaus- ja toimitusprosessit, resurssien jakamisen, personoinnin, jäljitettävyyden ja näkyvyyden materiaalin käyttöön läpi tuotteen elinkaaren.
Teollisuuden tuotantoprosessit ovat jo kovassa muutoksessa ja vauhti kiihtyy, mikä johtuu muun muassa lisääntyvästä automaatiosta, sensoreista, robotiikasta, 3D-tulostuksesta, keinoälystä ja koko ympäröivän yhteiskunnan digitalisoitumisesta. Digitalisaation myötä uudenlaista osaamista tarvitaan yrityksen kaikilla tasoilla, ja digiosaajista käydään ankaraa kilpailua. Yhä useammasta yrityksestä tulee teknologiayritys.

Monen työtehtävän luonne tulee muuttumaan. Osa työtehtävistä katoaa, mutta uusia mielekkäämpiä tehtäviä syntyy tilalle. Rutiinitöitä poistuu ihmisiltä, ja monia nykyisiä töitä tehdään aiempaa järkevämmin. Tuottavuus kasvaa, yrityskulttuurit muuttuvat ja muutosjohtamisen rooli korostuu.
Yhdessä miettimällä, kokeilemalla ja tekemällä tulevaisuus on kirkkaampi

Antti Karjaluoto, Disruptive Renewal Officer, DIMECC Oy