Ajankohtaista

KE 3/2016, Kunnossapito & Työturvallisuus/puheenvuoro: Perehdyttäminen ja työnopastus korostuvat työelämän muutoksissa

perjantai 17. kesäkuu 2016

Perehdyttäminen ja työnopastus ovat työturvallisuuden avaimia. Niiden merkitys kasvaa entisestään työelämän muuttuessa. Haasteita on useita: nuorten työntekijöiden perustaitojen ja -tietojen muuttuminen (valmius), nopeat muutokset työympäristössä ja työtavoissa (moniosaaminen), käytettävissä olevan ajan ja työnjohdon resurssien vähentyminen (tiimityö), vuokratyö ja lyhytaikaiset työsuhteet (reservit minimissä) sekä monikulttuurisuus.
Perehdyttäminen on elintärkeää, koska se auttaa vähentämään tapaturmien ja virheiden mahdollisuutta, parantaa työturvallisuutta ja lisää tuottavuutta. Se tukee työntekijän ammattitaidon kehittämistä, opastaa uuden työntekijän huolellisuuteen ja taloudelliseen ajattelutapaan, nopeuttaa sopeutumista työyhteisöön sekä antaa hyvän ensivaikutelman.

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työtekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät itse työn tekemiseen. Näitä ovat esimerkiksi työkokonaisuus sekä se, mistä osista ja vaiheista työ koostuu ja mitä tietoa ja osaamista työ edellyttää. Tarvitaan myös tietoa työssä käytettävistä koneista ja välineistä, työhön liittyvistä terveys- tai turvallisuusvaaroista sekä siitä, miten työ tehdään turvallisesti.
Perehdyttäminen ja työnopastus luovat osaltaan edellytykset hyvälle työmotivaatiolle ja hyvin toimivalle työyhteisölle sekä tukevat työntekijöiden työssä menestymistä ja työtyytyväisyyttä. On tärkeää, että uusi työntekijä oppii heti työsuhteen alussa terveelliset ja turvalliset työskentelytavat.
Työnopastusta tarvitsevat myös uuteen työtehtävään siirtyvät, kauan työelämästä poissa olleet ja ulkopuolisen työnantajan työntekijät. Työnopastusta on syytä järjestää silloinkin, kun yrityksen tilanne muuttuu merkittävästi. Opastuksella ja ohjauksella on tärkeä asema ammattitaidon kehittämisessä, työmotivaation lisäämisessä ja henkisen hyvinvoinnin luomisessa.

Työntekijän opetukselle ja ohjaukselle on asetettu vaatimuksia useissa säädöksissä. Työturvallisuuslaissa edellytetään, että työntekijälle on annettava opetusta ja ohjausta työssä sattuvan tapaturman ja työstä aiheutuvan sairastumisen vaaran välttämiseksi. Perehdytyksessä ja työnopastuksessa pitää pyrkiä huomioimaan yrityksessä tapahtuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet.
Työn johtaminen ja valvontavelvollisuus kuuluvat esimiehille. He ovat avainasemassa työhön perehdyttämisessä ja työnopastuksessa. Esimies voi delegoida perehdyttämiseen ja opastukseen liittyviä tehtäviä koulutetulle työopastajalle, mutta vastuu säilyy aina linjajohdolla ja esimiehellä.
Työntekijä pitää perehdyttää riittävästi työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin, uusien koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja niistä johtuviin menetelmiin sekä suojalaitteiden merkitykseen ja toimintaan.
Työntekijä pitää opastaa menettelytapoihin, joita pitää noudattaa tuotantotoiminnan aloituksessa ja lopetuksessa, koneiden puhdistuksessa, säädössä, huollossa ja korjauksessa sekä tavanomaisissa häiriötilanteissa sekä koneiden ja laitteiden vioittuessa. Työntekijä pitää perehdyttää myös työkoneiden ja -laitteiden turvallisuusmääräyksiin ja käyttöohjeisiin sekä työsuojelua koskeviin menettelytapoihin, varomääräyksiin ja turvamerkintöihin.

Työnopastusohjeiden pitää olla kirjalliset tai muuten vakioidut. Työnopastuksessa pitää huomioida, että kaikki turvallisuuden ja ergonomian kannalta tarpeelliset tiedot ja ohjeet annetaan ja jokaisen pitää osata kaikki työvaiheet, joita voi joutua tekemään. Myös kaikki häiriötilanteet tulee hallita ja tietää, mitä ei osaa ja mitä menettelytapoja silloin pitää käyttää.
Työnopastuksen tulee olla suunniteltua ja sisällön selkeää. Toteutuksen dokumentointi on välttämätöntä: tarvitaan keinot, joilla osaamisen tasoa seurataan ja uusia osaamistarpeita löydetään. Pitää varmistaa myös se, että työnopastus ymmärretään. Työnopastuksen merkitys korostuu tiimi- ja projektityössä sekä häiriö- ja poikkeamatilanteissa.

Erkki Heinonen
asiantuntija
Työturvallisuuskeskus